Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o ogłoszeniu:

 • Termin składania ofert- 15.05.2017r. do  godz.15.30
 • Nazwa zamawiającego-Gmina Żychlin ul. Barlickiego 15,99-320 Żychlin
 • Miejsce i sposób składania ofert - ofertę można składać pisemnie pocztą na adres zamawiającego lub w siedzibie zamawiającego  ( biuro podawcze ) lub drogą elektroniczna na adres sekretariat@gminazychlin.pl
 • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia -Krzysztof Anyszka  tel. 24 3512027  lub  665074108
 • Skrócony opis przedmiotu zamówienia –

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja  Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE".

Roboty budowlane obejmują:

 

 • docieplenie ścian zewnętrznych
 • docieplenie stropodachu
 • wymianę okien piwnic
 • wymianę drzwi zewnętrznych
 • modernizację instalacji c.o.
 • wykonanie instalacji c.w.u. z wykorzystaniem OZE
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • modernizacja wentylacji mechanicznej
 • wykonanie ogrodu zimowego
 • wykonanie sceny letniej
 • wykonanie robót posadzkowych
 • wykonanie robót ślusarsko-kowalskich
 • zagospodarowanie terenu

 

 • Cel zamówienia - zapewnienie wysokiej jakości wykonania robót budowlanych
 • Przedmiot zamówienia - usługa
 • Dodatkowe przedmioty zamówienia - brak
 • Harmonogram realizacji zamówienia - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi od daty rozpoczęcia robót przez wykonawcę ( maj 2017r) do zakończenia robót (wrzesień 2017r.) wraz z okresem gwarancyjnym ( 5 lat )

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności -

Wykonawca winien posiadać osobę lub osoby:

- posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

 

-  posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

 

- posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 

Wiedza i doświadczenie -

a)   Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

-    posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

-    posiada minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe , w tym pełnił 2funkcje inspektora nadzoru

-    jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej,

b)   kierownik robót instalacyjnych:

-  posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-    posiada minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełnil 2 funkcje inspektora nadzoru

-    jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej ,

c)   kierownik robót elektrycznych:

-    posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

-    posiada minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełnił funkcje 2 funkcjeinspektora nadzoru

-    jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej ,

 

Potencjał techniczny - bez wymagań

 

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia- Każdy z oferentów jest zobowiązany do wykazania wiedzy i doświadczenia osoby lub osób wykonujących zamówienie wg. poniższej tabeli:

 

Oświadczam / oświadczamy, że każdy Inspektor nadzoru danej branży skierowany do realizacji usługi spełnia warunek posiadania doświadczenia minimum 10 letniego w tym sprawował nadzór nad realizacją robót danej branży (konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej) :

 

 

Kierownik budowy branży konstrukcyjno budowlanej

Kierownik robót branży sanitarnej

Kierownik robót branży elektrycznej

 

 

 

 

Imię i nazwisko, Nr upr., data uzyskania uprawnień

 

 

 

Wymienić zamówienia na których zdobył doświadczenie:

a) stanowisko,

b) opisać zamówienie,

c) wartość inwestycji,

c) okres sprawowania funkcji (rozp.-zak.)

 

 

 

 

 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa- bez wymagań
 • Dodatkowe warunki - Wykonawca winien posiadać certyfikat autoryzowanego montera i projektanta instalacji fotowoltaicznych
 • Warunki zmiany umowy- Zmiana terminu zakończenia umowy w zależności od zmiany terminy wykonania robót budowlanych przez ich wykonawcę, zmiana osób w sytuacji nagłej choroby,wypadku lub zgonu,
 • Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

            -  kopia uprawnień budowlanych w danej branży,kopia zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego

            -  wypełniona tabela osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem.

            -  kopia certyfikatu autoryzowanego montera i projektanta instalacji fotowoltaicznych

            -  oferta

            -  oświadczenie zgodnie z zał. nr 2

            -  oświadczenie zgodnie z zał. nr 3

 • Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji - cena 100 %
 • Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

             Minimalna cena oferowana brutto

Cena =  ----------------------------------               x 100

                          Cena badanej oferty brutto

 

Wykluczenia - Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa
w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy. jak również w sytuacji braku w ofercie wymienionych i wymaganych załączników i oświadczeń..

 

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

-  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp  – złożone zgodnie  ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

Uwaga:  W przypadku gdy Wykonawca powoła się na zasoby innych podmiotów powyższe oświadczenie musi zawierać również informację o tych podmiotach, że nie zachodzą w stosunku do nich podstawy wykluczenia z postępowania.

 

-  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

 

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca powoła się na zasoby innych podmiotów powyższe oświadczenie musi zawierać również informację: wskazanie podmiotu i określenie odpowiedniego zakresu dla wskazanego podmiotu.

 

Powyższe oświadczenia muszą zawierać klauzulę dotyczącą podanych informacji, tj. oświadczenie, że wszelkie informacje w nich podane są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

                                                                                                                                              /-/ Grzegorz Ambroziak

                                                                                                                                               Burmistrz Gminy Żychlin

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OFERTA.docx (DOCX, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-05-09 14:01:10 13.KB 55 razy
2 Załącznik Nr 2 do SIWZ.docx (DOCX, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-05-09 14:01:26 13.KB 61 razy
3 Załącznik Nr 3 do SIWZ.docx (DOCX, 11.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-05-09 14:02:06 11.KB 47 razy
Wynik postępowania
1 Notatka służbowa.doc (DOC, 683KB) 2017-05-18 11:45:23 683KB 0 razy
2 Notatka służbowa.pdf (PDF, 683KB) 2017-05-18 11:46:44 683KB 192 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 09-05-2017 14:01:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 09-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 18-05-2017 11:46:44