Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady. Konrad Melcher 2015-07-06 09:10:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Żychlinie oraz zmiany Uchwały Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady. Konrad Melcher 2015-07-06 09:10:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin. Konrad Melcher 2015-07-06 09:10:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/112/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/168/05 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin. Konrad Melcher 2015-07-06 09:08:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/111/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 05 marca 1991 roku w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. Konrad Melcher 2015-07-06 09:08:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/111/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 05 marca 1991 roku w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. Konrad Melcher 2015-07-06 09:05:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/110/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. Konrad Melcher 2015-07-06 09:05:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/109/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin, w tym określenia wysokości opłat za posiłki. Konrad Melcher 2015-07-06 09:05:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/108/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Konrad Melcher 2015-07-06 09:04:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/107/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/104/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu na rok 2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin". Konrad Melcher 2015-07-06 09:03:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/106/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. Konrad Melcher 2015-07-06 09:02:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/105/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 Panu Grzegorzowi Ambroziakowi Burmistrzowi Gminy Żychlin. Konrad Melcher 2015-07-06 08:53:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/104/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu na rok 2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin". Konrad Melcher 2015-07-06 08:53:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 218/XL/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Konrad Melcher 2015-07-06 08:52:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/102/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej. Konrad Melcher 2015-07-06 08:52:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. Konrad Melcher 2015-07-06 08:52:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/100/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. Konrad Melcher 2015-07-06 08:51:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/99/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/77/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej. Konrad Melcher 2015-07-06 08:51:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/98/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/91/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia nie wygasających wydatków z upływem roku budżetowego 2007. Konrad Melcher 2015-07-06 08:50:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/97/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. Konrad Melcher 2015-07-06 08:50:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/97/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. Konrad Melcher 2015-07-06 08:50:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: wspólnego przedsięwzięcia ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego, którego celem jest przygotowanie i sfinansowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla planowanego projektu pn.: "Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - budowa oczyszczalni przydomowych - Etap l" do złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych w latach 2007-2013. Konrad Melcher 2015-07-06 08:49:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji Nr 250/OP/D/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. Konrad Melcher 2015-07-06 08:48:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/94/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008-2013. Konrad Melcher 2015-07-06 08:48:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/59/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie przy ul. 1-go Maja 25 " zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2007 r. Konrad Melcher 2015-07-06 08:10:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/26/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie: " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ". Konrad Melcher 2015-07-06 08:08:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok ". Konrad Melcher 2015-07-06 08:08:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/248/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Żychlin do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" i przyjęcia Statutu. Konrad Melcher 2015-07-06 08:07:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/93/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wszczęcia procedury przewidzianej przepisami prawa w przedmiocie ustalenia i zmiany urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz ich określeń rodzajowych co do łączenia i zmiany nazw miejscowości na terenie Gminy Żychlin w sołectwie - obrębie geodezyjnym : Sokołówek. Konrad Melcher 2015-07-06 08:07:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/92/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/75/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. Konrad Melcher 2015-07-06 08:06:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/91/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia nie wygasających wydatków z upływem roku budżetowego 2007. Konrad Melcher 2015-07-06 08:06:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/90/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. Konrad Melcher 2015-07-06 08:05:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/89/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia warunków zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w obręb Żychlin przy ul. G. Narutowicza. Konrad Melcher 2015-07-03 14:25:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/88/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/59/07 Rady Miejskiej w Zychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr l w Żychlinie przy ul. 1-go Maja 25 " zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2007 r. Konrad Melcher 2015-07-03 14:25:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/87/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/58/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa dróg w ulicach: Różanej, Jaśminowej i Chabrowej " zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2007 r. Konrad Melcher 2015-07-03 14:24:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/86/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Słudwi-Przysowy. Konrad Melcher 2015-07-03 14:22:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. Konrad Melcher 2015-07-03 14:22:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/84/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Konrad Melcher 2015-07-03 14:22:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/83/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ". Konrad Melcher 2015-07-03 14:21:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/82/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok ". Konrad Melcher 2015-07-03 14:21:24 dodanie dokumentu