W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Konkurs ofert na realizacje zadań z pomocy społecznej w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2016

Konkurs ofert na realizacje zadań z pomocy społecznej w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2016

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie działając z upoważnienia Burmistrza Gminy Żychlin na podstawie art. 25 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity-Dz. U.2014 poz.1118) ogłasza:

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z rozpoznanym autyzmem dziecięcym, będących podopiecznymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie, w miejscu zamieszkania - na terenie Gminy Żychlin.

 

I. Rodzaj zadania.

            Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z rozpoznanym autyzmem dziecięcym w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia  19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r nr 231, poz.1375 z późn. zm.), w miejscu ich zamieszkania  w okresie od  01.01.2016r.  do 31.12.2016r.

Ramowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym: m.in.:             kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego             funkcjonowania, motywowanie do aktywności  i leczenia, trening samoobsługi i umiejętności społecznych, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,

 

 • pielęgnacje jako wspomaganie procesu leczenia,

 

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć             rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych ; rehabilitacja polisensoryczna, w tym stymulacja integracji sensorycznej oraz zajęcia rewalidacyjne – dotyczy dzieci ze stwierdzonym autyzmem dziecięcym.

Dodatkowe wymagania do zadania :

 1. Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2015r.Nr 189,poz.1598 ze zm.).

2. Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem.

 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich wymiar oraz terminy  świadczenia ustalane są przez  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie indywidualnie dla każdego klienta, zgodnie z  jego  niezbędnymi potrzebami.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 98.676,00 zł – wg projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.

Maksymalne kwoty dotacji przypadające na jedną godzinę poszczególnych rodzajów usług specjalistycznych zgodnie z „zasadami udzielania dotacji gminom województwa łódzkiego na realizację i obsługę zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad realizacją tego zadania przez gminy” zaakceptowanymi przez Wojewodę Łódzkiego, nie mogą przekroczyć kwot przedstawionych w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj usług specjalistycznych

Maksymalna kwota dotacji przypadająca na jedną godzinę usługi

1.

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

22 zł

2.

Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia

                      22 zł

3.

Zapewnieni dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

50 zł

 

Planowane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą dla około 9 osób miesięcznie w łącznym wymiarze około  2.827 godzin rocznie  w dni powszednie, w tym dla 4 osób dorosłych z liczbą godzin 802 i  7 dzieci z  2.025  godzinami.  

Rzeczywista liczba godzin zlecanych zależna będzie od faktycznego zapotrzebowania na tę formę pomocy.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami:

 • ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity-Dz. U.2014r. poz.1118.),
 •  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 163, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity-   Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
 •  

Podmioty uprawnione do składania ofert:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;których terenem działania jest Gmina Żychlin.

 

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie realizujące razem to samo zadanie mogą złożyć ofertę wspólną.

 

Oferta wspólna wskazuje:

 

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie;

2) sposób reprezentacji podmiotów, wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie lub przesłanie, w terminie podanym w pkt V, oferty zgodnej ze wzorem dostępnym na stronie internetowej www.bip.gminazychlin.pl i www.mgopszychlin.pl/bip oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie, pokój nr 8.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólna niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów). 
 3. Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok.
 4. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.
 5. Oświadczenie, o tym czy w ciągu ostatnich 3 lat:
  1. wszystkie dotacje przyznane podmiotowi uprawnionemu ze środków publicznych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,
  2. niewykorzystane części dotacji zostały zwrócone w terminie,
  3. środki pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości zostały zwrócone wraz z odsetkami.

W przypadku wystąpienia, w ciągu ostatnich 3 lat, okoliczności, o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), podmiot uprawniony winien przedstawić szczegółowe wyjaśnienie okoliczności sprawy wraz z niezbędnymi dokumentami.

Kopie załączonych dokumentów (każda strona) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, nieczytelne bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty dotyczące udzielania dotacji na działania wykraczające poza określone zadanie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

Dotacja na realizację zadania przekazywana będzie w miesięcznych transzach, do dnia 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, po przedłożeniu oświadczenia o liczbie udzielonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zweryfikowanego z wydanymi przez organ decyzjami administracyjnymi.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania:  od  01.01.2016r.  do 31 grudnia 2016 r.

Planowane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą dla około 9 osób miesięcznie w łącznym wymiarze około  2.424 godzin rocznie  w dni powszednie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą w miejscu zamieszkania podopiecznego. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi są świadczone na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie (działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy Żychlin). Decyzje określają czas na jaki przyznana jest pomoc oraz indywidualną liczbę godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  przyznanych podopiecznym. Pomoc jest świadczona w dni powszednie. Do świadczonych usług nie wlicza się drogi opiekuna do miejsca zamieszkania podopiecznego, ani też kosztów dojazdu.

 

Zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszoną ofertą oraz zawartą umową  na realizację zadania, biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania.

V. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r." do dnia 15 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu koperty), do godziny 15.30 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin, w pokoju nr 11

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Oferty zgłaszane do konkursu oceniane będą według następujących kryteriów:

1. Kryteria formalne:

1) oferta została złożona w terminie i w formie określonej w ogłoszeniu,

2) oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru,

3) oferta jest złożona przez uprawniony podmiot,

4) oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji,

5) kwota dotacji nie przekracza przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert,

6) zgodność oferowanego zadania ze Statutem podmiotu,

7) zgodność zadania z ogłoszeniem o konkursie,

8) oferta jest kompletna (wszystkie niezbędne pola są wypełnione),

9) do oferty dołączono wymagane załączniki.

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie będą odrzucane.

 

 1. Kryteria merytoryczne
 1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot pozarządowy.
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
  w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 3. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot pozarządowy będzie realizować zadanie publiczne.
 4. Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
 5. Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
 6. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich zrealizował podmiot pozarządowy, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Otwarcie kopert nastąpi w dniu  16 grudnia 2015 r o godzinie 10.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie pok. Nr 1. Oceny formalnej i merytorycznej w terminie do 14 dni od daty otwarcia ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Żychlin. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie oraz na stronie BIP Gminy Żychlin (www.bip.gminazychlin.pl) i stronie BIP Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie (www.mgopszychlin.pl/bip). Ustala się termin dokonania wyboru oferty na 30 grudnia 2015r. o godzinie 10.00.

VII. Informacja o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

• w 2013 r. organ zlecił realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                                          z zaburzeniami psychicznymi PCK,

Koszt usługi wyniósł  44.136,00 zł

w 2014 r.  organ zlecił realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi PCK,

Koszt usługi wyniósł 40.584,00zł

? w 2015 roku organ zlecił realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi PCK,

W okresie od stycznia do listopada 2015 r. koszt specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 47.560,00zł

VIII. Osoby upoważnione do udzielania informacji związanych z konkursem:

Danuta Jabłońska - tel. (24) 2851-126

          

                     Z up. BURMISTRZA

                    /-/mgr Barbara Sitkiewicz

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                          

Załącznik do niniejszego ogłoszenia: wzór oferty

Żychlin, dnia 18.11.2015 r.

Powiadom znajomego