W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 55/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 55/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz.805, poz. 822, poz. 906 i poz. 1200) Uchwały NR XLII/228/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dobrzelinie przy ul. Wagowej 15 i ul. Kasztanowej 9-11 - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                    Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/ Grzegorz Ambroziak

 

                                                                          Załącznik Nr 1

                                                                          do Zarządzenia Nr 55/15

                                                                          Burmistrza Gminy Żychlin

                                                                          z dnia 6.05. 2015 r.

 

Położenie

Działka nr

Pow.  w ha

KsięgaWieczysta

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Wartośćnieruchomościw zł netto

Dobrzelin

ul. Wago wal 5

i

ul. Kasztanowa

9-11

55/24

2,7858

LD1K/00033049/7

Przedmiotowa nieruchomość - działka

położona j est  w Łódzkiej  Specj alnej

Strefie Ekonomicznej na, której dopuszcza

się   realizację działalności produkcyjno-

składowej i handlowej.

-Teren   nie   jest  położony   w   obszarze

prawnie      chronionym,      ustanowionym

w   trybie   przepisów  ustawy   z   dnia   16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz

o    ochronie    zabytków   i    opiece    nad

zabytkami.

- Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej

(ul. Wagowa) poprzez projektowany zjazd

publiczny.

Na powyższą działkę została wydana

decyzja o warunkach zabudowy określająca

warunki zabudowy znak:  BPI.6730. 31.6.

2014r.z dnia 29.12.2014r.oraz decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach znak:

RGO.6220.4.1.2013.2014 z dnia

22.07.2014r.

Przetargpisemny nieograniczony

278.580,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

1).Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz

podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 08.05. 2015r. do dnia 29.05. 2015r.

2).Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami od dnia 08.05. 2015 r. do dnia 19.05.2015 r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                               /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, dnia 6.05.2015r.

Wywieszono dnia............. 2015r

Zdjęto dnia,..............................

Powiadom znajomego