W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 18/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 18/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 201 Ir. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r., poz.567: z 2013r.poz.153) i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 201 Ir. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.1110, Nr 163, poz.981, Nr 224, poz.1337; z 2012r., poz.908, poz.1256, poz.951, poz.1429, poz.1529) oraz Uchwały Nr XXXIV/189/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Żychlinie przy ul. 3-go Maja i Granicznej stanowiących własność Gminy Żychlin na rzecz dotychczasowego dzierżawcy- „MIG-MA" Sp.z o.o. w Żychlinie, zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 4/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                               /-/ Grzegorz Ambroziak

 

                                                                                  Załącznik Nr 1

                                                                                 do Zarządzenia Nr 18/13

                                                                                 Burmistrza Gminy Żychlin

                                                                                 z dnia 27 marca 2013 r.

 

Lp.

 

 

Działka nr

Powierzchniaw ha

Nr  KW

Opis

nieruchomości

Okres dzierżawy

Osoba prawna z którą podpisanabędzie umowadzierżawy

Wysokość miesięczna opłaty

Termin

wnoszenia

opłat

 

 

2013r.

od2014r. do2015r.

1.

139

1,6674

LD1K/00 030952/9

Nieruchomość zabudowanateren targowicymiejskiej

3 lata tj.

Od1.01.2013r.do31.12.2015r.

„Mig-Ma" Sółka z o.o. w Żychlinie

199,75 zł     + podatku VAT wobowiązującejwysokości.

Wzrost co roku owskaźnik inflacji do

roku poprzedniego

lecz nie mniej niż 5 %

Bezwezwania do 20 każdego miesiąca

 

2.

628/4 628/8

1,7527 0,7477

LD1K/00 007712/5

Składowisko odpadówkomunalnychw Żychlinie

3 lata tj.

od

1.01.2013r.

do31.12.2015r.

„Mig-Ma" Sółka z o.o. w Żychlinie

82,51 zł  +podatku VAT w obowiązującejwysokości.

Wzrost co roku owskaźnik inflacji do

roku poprzedniego

lecz nie mniej niż 5 %

Bezwezwania do 20 każdego miesiąca

Uwaga.

1.             umowa dzierżawy zostanie podpisana z dotychczasowym dzierżawcą.

2.             za zaległości pobierane będą odsetki ustawowe, oraz może być rozwiązana umowa dzierżawy

     z winy dzierżawcy.

3.  umowa dzierżawy może być rozwiązana przed terminem gdy nieruchomość stanie się niezbędna

    dla gminy lub dzierżawcy.

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

Żychlin, dnia 27.03.2013 r.

Wywieszono, dnia 29.03.2013 r.

Powiadom znajomego