W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 164/10 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 164/10 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu 7/16 udziału w nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. 180, poz. 1.111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200, poz.1323 ) oraz Uchwały NR LXI/323/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zbycia 7/16 udziału w nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzani co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                             /-/Grzegorz Ambroziak

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/10

Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

 

Położenie

Działka

Nr

Pow ha

Księga Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Wartość nieruchomości netto

Obręb

Grabie

11/2

11/3

12/2

19/2

39

0,0400

0,0100

0,0200

0,0300

0,9700

brak

brak

brak

brak

brak

wyłączone z zabudowy

pozostające w

dotychczasowym

użytkowaniu -wskazane do wprowadzenia zadrzewień śródpolnych,

zabudowana i na

głębokości ca 100 m od

istniejącej drogi do

zabudowy pozostały

teren w dotychczasowym

użytkowaniu rolniczym.

Przetarg  ustny

nieograniczony

33.740,00

UWAGA:

1). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pktl i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami od dnia........................... r. do dnia......................... r. (6 tygodni

od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.)

2) Nabywca jest zobowiązany wnieść całą kwotę na rzecz Zbywcy w terminie 21 dni licząc od dnia uprawomocnienia się przetargu.

 

                                                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                             /-/Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego