W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie nr 163/10 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 163/10 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu 1/18 udziału w nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 35 ust. l i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197 poz. 1 307, Nr 200 póz. 1323) oraz Uchwały NR LXI/322/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zbycia 1/18 udziału w nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                             /-/Grzegorz Ambroziak

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/10

Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

 

Położenie

Działka

Nr

Pow. ha

Księga Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Wartość nieruchomości netto

Obręb

Zgoda

82

101

115

0,62

0,77

0,33

brak

brak

brak

Niezabudowana przeznaczona do

zabudowy wg dominującej funkcji;

uzupełnienie przyulicznej zabudowy

rolniczej, mieszkaniowej i usługowej

(Użytkowana rolniczo)

Zabudowana - przeznaczone do

zabudowy i zagospodarowania wg

dominującej funkcji; uzupełnienie

przyulicznej zabudowy rolniczej,

mieszkaniowej i usługowej.

Pozostały teren działki-tereny

wyłączone z zabudowy pozostające

w dotychczasowym użytkowaniu

rolniczym

Tereny wyłączone z zabudowy pozostające w dotychczasowym

użytkowaniu - grunty

predysponowane do zalesienia

Przetarg ustny

nieograniczony

5.000,00 zł.

 

 

UWAGA:

1) Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo   w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pktl i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami od dnia........................... r. do dnia......................... r. (6 tygodni

od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.)

2) Nabywca jest zobowiązany wnieść całą kwotę na rzecz Zbywcy w terminie 21 dni licząc od dnia uprawomocnienia się przetargu.

 

                                                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                             /-/Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego