W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07.07.2011

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07.07.2011

Żychlin, 2011.07.01.

 

RGO. 6220.9.6.2011

 

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. ze zm.), w związku z art. 63 ust. l i ust. 4, art. 64 ust. l w związku z art. 59 ust. l, pkt.2 ustawy z dnia 3 listopada 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z 21 maja 2010 r. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Państwo Roberta i Anettę Witeczek zam. Kozanki 6, 99-320 Żychlin

 

Burmistrz Gminy Żychlin

postanawia

 

1.     Nałożyć na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawu wodnego o powierzchni ok. 15 000,00 mprzewidzianego do realizacji na terenie działek oznaczonych nr ewid. 47/1 i 47/2 w miejscowości Kozanki, obręb Zagroby, gm. Żychlin".

 

2.     Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy ooś, przy czym wskazać na konieczność zwrócenia w raporcie szczególnej uwagi na:

·        opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

·       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

·        wykorzystanie zasobów naturalnych,

·        emisję i występowanie uciążliwości, głównie w odniesieniu do hałasu i emisji gazów spalinowych, oddziaływania na wody powierzchniowe oraz siedliska przyrodnicze, gatunki roślin oraz zwierząt,

·       określenie wpływu przedsięwzięcia na realizację celów ochrony i zakazów ustalonych dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy oraz obszaru Natura 2000 PLB 100003 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Doliny Przysowy i Słudwi",

·        inwentaryzację siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin oraz zwierząt na terenie objętym inwestycją,

·        obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód,

·        zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

·        opis działań minimalizujących i kompensujących przewidywany oddziaływanie,

·       opis przyjętej metodyki dla wykonania inwentaryzacji przyrodniczej oraz rozwiązań minimalizujących i kompensacyjnych,

·        określenie terminów wykonania prac budowlanych.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 6 czerwca 2011 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Państwa Roberta i Anetty Witeczków zam. Kozanki 6, gm. Żychlin dotyczący wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:

„Budowa stawu wodnego o powierzchni ok. 15 000,00 m2 przewidzianego do realizacji na terenie działek oznaczonych nr ewid. 47/1 i 47/2 położonych w miejscowości Kozanki 6, gm. Żychlin".

 

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionym projektem inwestycji, wypisy z ewidencji gruntów dla terenu inwestycji oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. l ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO. 6220.9.1.2011 z dnia 2011.06.08. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.9.2.2011 z dnia 2011.06.08. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Po analizie dokumentów, organy te wydały postanowienia:

 

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie - pismo znak: PSSE-ZNS/MS/481/59/łlzdnia20.06.2011r. - uznał za nie zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi - pismo znak: WOOS.II.4240.558.2011.BM z dnia 29.06.2011 r. - stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji, ustalając jednocześnie zakres raportu, który przedstawiono w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Cechy przedsięwzięcia takie jak:

 

Projektowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust, l, pkt 88 ppkt. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na budowie zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l -5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l pkt. 1-3 tej ustawy" należą do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

 

Ze względu na charakter i skalę inwestycji oraz na podstawie przedstawionej przez inwestora informacji o inwestycji, będzie ono polegać na budowie stawu wodnego o powierzchni ok. 1,5 ha i maksymalnej głębokości 3,00 m na działkach o nr ewid. 47/1 i 47/2 w miejscowości Kozanki, gm. Żychlin. Zbiornik będzie pełnił funkcję retencyjną.

 

Teren planowanej inwestycji, to łąki klasy V, inwestycja leży poza zasięgiem obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Projektowany staw wodny będzie realizowany na terenie rolniczym o małej gęstości zaludnienia. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak     w sentencji.

 

Pouczenie:

 

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

 

                                                                                BURMISTRZ

                                                                      /-/ Grzegorz Ambroziak

Otrzymują:

1.      Państwo Robert i Anetta Witeczek

Kozanki 6;        99-320 Źychlin

2.   Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

3.   Tablica ogłoszeń UG Żychlin

4.   A/a

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;                 90-113 Łódź

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;               99-300 Kutno

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego