W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

Żychlin, dn. 09.05.2023 r.OP. 533.1.2023

 INFORMACJA 

o zgłaszaniu kandydatów na ławników 

na kadencję 2024-2027

 Informuję, że z dniem 30 czerwca 2023 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. 

 

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 55, poz. 60 i poz.125) ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)    jest nieskazitelnego charakteru,

3)    ukończył 30 lat,

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)    nie przekroczył 70 lat,

6)    jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.              

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Zgodnie z art. 159 § 1 ławnikami nie mogą być: 

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)    duchowni, 

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej, 

9)    radni gminy, powiatu i województwa. 

 Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na  ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Żychlinie).

 

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 

Zgłoszeń kandydatów na ławników należy dokonywać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie (pokój nr 14 lub sekretariat pokój nr 9) na kartach zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. 

5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty, o których mowa w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.)

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez dalszego biegu.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żychlinie pod numerem telefonu (24) 351-20-21.

            Burmistrz

/-/ Grzegorz Ambroziak


FORMULARZE DOKUMENTÓW DOSTĘPNE DO POBRANIA

- NA STRONIE BIP URZĘDU GMINY ŻYCHLIN

- W POK. 14  REFERATU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO.

 

PRZYDATNE LINKI I DOKUMENTY DO POPRABIA:

Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - LINK

 

Lista poparcia co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy - PLIK PDF

- oświadczenie (przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) - PLIK PDF

- oświadczenie (władza rodzicielska) - PLIK PDF

- KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA - PLIK PDF

 

Powiadom znajomego