W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Kompetencje

Kompetencje Rady Miejskiej w Żychlinie

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej .

Do wyłącznej właściwości Rady należy :

    1)     uchwalenie i zmiana statutu gminy, statutu sołectwa (osiedla ),

    2)     ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności ,

    3)     powoływanie i odwoływanie - na wniosek Burmistrza, sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu ,

    4)     powoływanie kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy ,

    5)     powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji ,

    6)     uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu ,

    7)     uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

    8)     uchwalenie programów gospodarczych ,

    9)     ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki ,

  10)     podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach ,

  11)     podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :

a)     określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady ,

      b)     emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

        przez Burmistrza ,

      c)     zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów ,

d)     ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym ,

e)     zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę ,

f)     tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich ,

g)     określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza ,

h)     tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek ,

i)      ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym ,

  12)     określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania , 

  13)     podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, oraz zadań z zakresu właściwości powiatu i z zakresu właściwości województwa , 

  14)     podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku ,

  15)     podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń  społeczności lokalnych i regionalnych , 

  16)     podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników ,

  17)     nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy ,

  18)     podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów ,

  19)     uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia ,

  20)     stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady .  

Powiadom znajomego