W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Kompetencje

Kompetencje

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej .

 

Do wyłącznej właściwości Rady należy :

 

 1. uchwalenie i zmiana statutu gminy, statutu sołectwa (osiedla ),
 2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności ,
 3. powoływanie i odwoływanie - na wniosek Burmistrza, sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu ,
 4. powoływanie kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy ,
 5. powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji ,
 6. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu ,
 7. uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 8. uchwalenie programów gospodarczych ,
 9. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki ,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach ,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :
 1. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady ,
 2. emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza ,
 3. zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów ,
 4. ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym ,
 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę ,
 6. tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich ,
 7. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza ,
 8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek ,
 9. ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym ,
 1. określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania ,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, oraz zadań z zakresu właściwości powiatu i z zakresu właściwości województwa ,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku ,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych ,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników ,
 6. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy ,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów ,
 8. uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia ,
 9. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady .

Powiadom znajomego