W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Regulamin naboru na wolne stanowiska

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żychlinie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W ŻYCHLINIE

 

 

Rozdział l

Przepisy wstępne

 

    § 1. 1.Regulamin określa zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żychlinie, na których zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę.

2. Regulaminu nie stosuje się do rekrutacji na stanowiska:

a)  pomocnicze i obsługi,

b)   doradców i asystentów.

3. Wolnym stanowiskiem urzędniczym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony pracownik  samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik  samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, mający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku, lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

               

    §2. 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz:

a)  w przypadku kierowniczego stanowiska urzędniczego z inicjatywą występuje Sekretarz,

b)  w przypadku stanowiska urzędniczego - na wniosek kierownika referatu, do którego prowadzony jest nabór.

2. Wnioskodawca dołącza do wniosku opis stanowiska objętego procedurą rekrutacyjną.

3. Opis stanowiska pracy zawierać powinien:

a)   szczegółowe określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków nałożonych na zatrudnionego na nim pracownika,

b) wskazanie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec pracownikówzatrudnionych na danym stanowisku,

c)  określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

d)  określenie odpowiedzialności wynikającej z zajmowanego stanowiska,

e)   inne istotne informacje dotyczące stanowiska pracy.

4. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Burmistrza powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Rozdział II

Procedura naboru

 

§ 3. 1. Przed rozpoczęciem naboru Burmistrz powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną.

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi każdorazowo Sekretarz  oraz Kierownik Referatu do którego prowadzony jest nabór.

2. W razie naboru na stanowisko kierownicze w skład komisji rekrutacyjnej wchodzi zawsze Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.

3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym.

4. W pracach komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie w stosunku do  osoby której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić  uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności

 

5. Komisja działa od chwili jej wyznaczenia do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

§ 4. Nabór na wolne stanowisko przeprowadzany jest w następujących etapach:

a)   ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,

b)   przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,

c)   wstępna selekcja dokumentów aplikacyjnych,

d)   selekcja ostateczna kandydatów,

e)   sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

f)    podjęcie decyzji o zatrudnieniu,

g)   ogłoszenie wyników naboru.

 

§ 5. 1. Każdorazowo ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się  w BIP oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Żychlinie.

2. Komisja rekrutacyjna może wnioskować do Burmistrza  o zgodę na  upowszechnienie ogłoszenia o naborze także w inny sposób.

3.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności:

a)   nazwę i adres urzędu,

b)   określenie stanowiska urzędniczego,

c)  określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, z podziałem na wymagania niezbędne i dodatkowe,

d)   wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

e)   wskazanie wymaganych dokumentów,

f)    określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

4.    Termin składania dokumentów przez kandydatów do pracy określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze.

 

§ 6. 1. Dokumenty aplikacyjne od kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  lub stanowisko kierownicze przyjmowane są po opublikowaniu ogłoszenia o naborze.

    2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)   list motywacyjny,

b)   życiorys,

c)  kserokopie świadectw pracy z roku zatrudnienia,

d) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacjezawodowe,

e)   inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

§ 7. 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów aplikacyjnych wskazanego w ogłoszeniu o naborze komisja rekrutacyjna wyłania listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze.

2  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

3. W drugim etapie komisja rekrutacyjna dokonuje wyłonienia kandydata na podstawie oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

      § 8. 1. Po przeprowadzeniu selekcji końcowej sekretarz komisji sporządza protokół z naboru.

      2. Protokół zawiera:

a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona i nazwiska oraz  miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego nie  więcej niż 5  najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełniania przez nich poziomu  wymagań określonych  w ogłoszeniu o naborze,

b)  liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

c)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

d)   uzasadnienie dokonanego wyboru,

e)   skład komisji przeprowadzającej nabór.

3. Po przedstawieniu przez komisję protokołu postępowania rekrutacyjnego ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Burmistrz.

 

§ 9. 1. Informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego upowszechnia sięniezwłocznie po dniu zakończenia procedury naboru.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

a)   nazwę i adres jednostki,

b)   określenie stanowiska urzędniczego,

c)  imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3.   Informację, o której mowa w ust. 1 upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez co najmniej 3 miesiące.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1,2 i 3 stosuje odpowiednio.

 

§ 10. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesierekrutacji, zostaną  dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które zostały umieszczone w protokole naboru, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

4. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 otrzymują pisemne podziękowania za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

                                                                                                                                                                                    Burmistrz Gminy  Żychlin

                                                                                                                                                                                       /-/ Grzegorz Ambrozia

Powiadom znajomego