Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin na okres 3 lat, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 60, 99-320 Żychlin.

 

Wody opublikowały w dniu wczorajszym taryfę na wodę/ścieki, wobec tego nowa taryfa w myśl art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 24e ust. 1 (od dnia ogłoszenia zatwierdzonej taryfy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), tj. z dniem 22 czerwca 2022 r.

Właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.Załączniki: