W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
gminazychlin.pl

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

2021 r

2021 r

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE 
NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN W 2021 ROKU

 

 

I.     Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

 

       Uchwała Nr XXVI/141/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 

 

       Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na obszarze gminy Żychlin:

       1)   od gruntów :

             a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni;

             b)     pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  - 4,75 zł od 1 ha powierzchni;

             c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni.

             d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023,1529 i 1566 oraz poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,00 zł od 1 m2 powierzchni;

 

       2)    od budynków lub ich części :

              a)     mieszkalnych - 0,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

              b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie  działalności  gospodarczej -  22,90 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

              c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

              d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

              e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

       3)     od budowli:
       2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dna 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

          

       Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

       1)     budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzonej statutowej działalności w zakresie: związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i ochrony przeciwpożarowej;

       2)     budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

       3)     grunty zajęte pod drogi niepubliczne mające charakter ogólnodostępny.

               a)     Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Wzory formularzy:

IR-1 - INFORMACJA O GRUNTACH

ZIR-1 - ZAŁ. DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIR-2 - ZAŁ. DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-3 - ZAŁ. DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-1 - ZAŁ. DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDN-2 - ZAŁ. DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

 

II.    Cena skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Żychlin:

 

      Uchwała Nr XXVI/140/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

      -      Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żychlin ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 52 zł za 1 dt.

 

Wzory formularzy:

DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1 - ZAŁ. DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2 - ZAŁ. DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

 

III.   Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.:

      Uchwała Nr XXVI/142/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 listopada 2020 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

      -       określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

              1)     od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 tony i poniżej  12 ton :

                      a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 514 zł,
                      b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 888 zł,
                      c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 074 zł;

 

              2)     od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały :

              Załącznik Nr 1

 

              3)     od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.260 zł;

        

              4)     od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

              Załącznik Nr 2

 

              5)     od przyczepy i naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 834 zł;

 

              6)     od przyczepy i naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały:

              Załącznik Nr 3

 

              7)     od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

                      a)  mniejszej niż 22 miejsca - 1 294 zł,
                      b)  równej lub większej niż 22 miejsca - 1 605 zł

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportu związane z realizacją zadań przeciwpożarowych z wyłączeniem środków transportowych wymienionych w art.8 pkt.2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

IV.   Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku leśnego:

 

Wzory formularzy:

DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1 - ZAŁ. DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

ZDL-2 - ZAŁ.DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

IL-1 - INFORMACJA O LASACH

ZIL-1 - ZAŁ DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIL-2 - ZAŁ.DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-3 - ZAŁ DA INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

 

 

V.     Wysokość opłaty targowej.

 

        Uchwała Nr XXV/136/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 

        a)     dzienne stawki opłaty targowej na zagospodarowanej - południowej części targowiska przy ul.3-go Maja w Żychlinie w następującej wysokości:

        - za sprzedaż z jednego wydzielonego miejsca w

          sektorze A,B,C,D,E,E1,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q           - 20,00 zł

         - za sprzedaż z jednego wydzielonego miejsca w 
           sektorze W,Z                                                            - 10,00 zł

        - przy zajęciu 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej

          w celu dokonania sprzedaży z ręki, kosza, wiadra    -   2,00 zł

 

        b)     dzienne stawki opłaty targowej na niezagospodarowanej - północnej części targowiska przy ul. 3-go Maja w Żychlinie, przy ul. Narutowicza (stadion miejski) w Żychlinie oraz pozostałych miejscach na terenie Gminy Żychlin, gdzie dokonywana jest sprzedaż, w następującej wysokości:

 

        1)     za wjazd w celu dokonania sprzedaży:

                a)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z przyczepą  - 35,00 zł

                b)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobarów i pojazdów przeznaczonych do małej gastronomii  - 27,00 zł

                c)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z przyczepą    - 25,00 zł

                d)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t               - 19,00 zł

                e)     samochodem osobowym z przyczepą lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą    - 14,00 zł

                f)     samochodem osobowym lub ciągnikiem rolniczym   - 12,00 zł

                g)     przy zajęciu 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej w celu dokonania sprzedaży z ręki, kosza, wiadra   -   2,00 zł

                h)     przy zajęciu  1 m2  powierzchni nieruchomości gruntowej w celu dokonania sprzedaży z przenośnego stoiska handlowego (stoły, łóżka polowe, wózki, itp.)   - 1,00 zł

 

        2)     w celu dokonania sprzedaży za każdy dodatkowy 1 m2  powierzchni nieruchomości gruntowej przy kiosku lub pawilonie handlowym lub środku transportu zlokalizowanym na terenie Gminy Żychlin   - 1,00 zł

 

                c)     pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane