W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Zadania i kompetencje Urzędu

Zadania i kompetencje Urzędu

Zakres działania i zadania Urzędu

§ 7

 

1.     Urząd stanowi aparat pomocniczy organów Gminy: Rady i Burmistrza.

2.     Do z akresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

        1)     zadań własnych,

        2)     zadań zleconych,

        3)     zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego,

        4)     zadań wynikających z ustaw szczególnych   

 

§ 8

 

1.     Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2.     W szczególności do zadań Urzędu należy:

1)     Przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, zarządzeń,  postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy.

2)     Wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych  wchodzących w zakres zadań Gminy,

3)     Zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania  skarg i wniosków,

4)     Przygotowania materiałów do uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów Gminy,

5)     Realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz  uchwał organów Gminy,

6)     Zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania Sesji Rady, posiedzeń komisji  oraz pracy Burmistrza,

7)     Prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

8)     Wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie  przepisami prawa a w szczególności:

          a. przyjmowanie, rozdział , przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

                b. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

                c. przekazywanie akt do archiwum,

9)     Realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy –zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

Zasady funkcjonowania Urzędu 

 

§ 12

 

Urząd działa w oparciu o następujące zasady :

1)     praworządności,

2)     służebności wobec społeczności lokalnej,

3)     racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4)     jednoosobowego kierownictwa,

5)     planowania pracy,

6)     kontroli wewnętrznej,

7)     podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, poszczególne referaty i stanowiska pracy,

8)     wzajemnego współdziałania.


§ 13


Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie przepisów prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 14

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani postępować w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa i Gminy.


§ 15

1.     Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasad szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2.     Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 


§ 16

Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.


§ 17

 

1.     Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy.

2.     Roczny plan pracy Urzędu opracowuje Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego (Sekretarz) a zatwierdza Burmistrz w terminie  do 31 grudnia roku poprzedniego.

 


§ 18

W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty i wykonywanie obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu. 

 

§ 19

1.     Referaty i stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.     Referaty i stanowiska pracy są obowiązane do współpracy i współdziałania między sobą w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Powiadom znajomego