W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2005 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/214/05

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 8 listopada 2005 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441), art. 19 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Przepisy niniejszego regulaminu opracowane zostały na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087), zwanej dalej ustawą, odpowiednio do przepisów jak w: art. l i art. 4 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441).

2.   Regulamin normuje zasady realizacji zadania własnego Gminy Żychlin w zakresie zbiorowej dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych na terenie Gminy Żychlin.

3.   Regulamin określa ogólne warunki i zasady zbiorowej dostawy wody i zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Żychlin, w tym właściwe miejscowo zasady planowania:

 

1)   niezbędnych przychodów, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy;

2)   modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ustawy przekazanych w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żychlinie.

 

4.   Dostawa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do nieruchomości z terenu Gminy Żychlin oraz odprowadzanie ścieków z tych nieruchomości dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 6 ustawy.

§ 2. 1. Regulamin formułuje prawa wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Żychlin w zakresie dostępu do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie jako przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy.

2. Działający na terenie gminy Żychlin dostawcy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz świadczący usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków z nieruchomości z tego terenu zobowiązani są stosować się do przepisów tego regulaminu.

§ 3.1. Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz dostawcy ścieków z nieruchomości z terenu gminy Żychlin, mający podpisaną umowę, o której mowa w art. 6 ustawy, stosujący się do przepisów tego regulaminu mają prawo do:

 

1)   ciągłej dostawy wody, pod odpowiednim ciśnieniem (gdy woda dostarczana jest z sieci i jakości nie gorszej niż określają to przepisy o wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2)   niezawodnego odprowadzania ścieków z określonych w umowie nieruchomości.

 

2.   Dostępność usług zbiorowego zaopatrzenia, o których mowa w regulaminie uwarunkowana jest:

 

1)   stanem technicznym i stosowaną technologią eksploatacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przekazanych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żychlinie w posiadanie;

2)   procedurami planowania i realizacji planów modernizacji i rozwoju tych urządzeń, trybie określonym w art. 21 ustawy.

 

3.   Ujmowany w planach, o których mowa w ust.2 pkt 2 dobór techniki i technologii wytwarzania i dostawy usług powinien uwzględniać wymagania zrównoważonego rozwoju Gminy Żychlin, w tym gwarantować: stałą poprawę dostępności tych usług, ochronę środowiska oraz optymalizację kosztów ich wytwarzania i dostawy.

§ 4. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy - tj. odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i dostawcy ścieków z terenu gminy Żychlin, oraz prawa i obowiązki Usługodawcy, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie jako przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy.

2.   Za jakość świadczonych usług dostawy wody i /lub odprowadzania ścieków w Gminie Żychlin odpowiada Usługodawca.

3.   Za dostępność usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odpowiada Burmistrz Gminy Żychlin.

4.   Dostępność usług zbiorowego zaopatrzenia jest przedmiotem planowania, kontroli i badania, realizowanego w trybie audytowania systemu eksploatacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przekazanych w posiadanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żychlinie.

5.   Zadania planowania, kontroli i badania dostępności usług zbiorowego zaopatrzenia wykonują jednostki i organizacje upoważnione przez Burmistrza Gminy Żychlin.

§ 5. 1. Odbiorcą usług, zwanym w Regulaminie Usługobiorcą, jest każdy, kto korzysta z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy, zawartej z Usługodawcą.

2.   Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o dostawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i/lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w § 14, zawartej między Usługodawcą i Usługobiorcą.

3.   Usługodawca w uzgodnieniu z Usługobiorcą może dostosować wzór umowy, o której mowa w ust. 2 do specyficznych, właściwych miejscowo, warunków i okoliczności świadczenia usług. Postanowienia tej umowy nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawy i ustaleniami niniejszego regulaminu.

§ 6. 1. Usługodawca realizuje zadania ujmowania, uzdatniania i transportu wody, oraz odbierania i oczyszczania ścieków z użyciem urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przekazanych mu w posiadanie decyzją Burmistrza Gminy Żychlin lub na podstawie umowy.

2.   Usługodawca, odpowiednio do zakresu obowiązków określonych w jego statucie i regulaminach, zapewnia:

 

1)   ciągłą dostawę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do nieruchomości z terenu gminy Żychlin, oraz prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody;

2)   niezawodny odbiór ścieków z nieruchomości z terenu gminy Żychlin, oraz prowadzi regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz zapewnia kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;

3)   budowę (w tym: rozbudowę i modernizację) urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wskazanych w aktualnym wieloletnim planie modernizacji i rozwoju, o którym mowa w art. 2 l u stawy, w z akresie sprecyzowanym w rocznym wycinku tego planu oraz wg planowanych niezbędnych przychodów, ujętych w dokumentacji taryfy zatwierdzonej w trybie uchwały przez Radę Miejską w Żychlinie.

§ 7. Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Żychlin jest realizowany i finansowany odpowiednio:

 

1)   Usługodawca zapewnia budowę (w tym: modernizację i rozbudowę) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Żychlin, oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie określonym jak w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ustawy i przepisach niniejszego regulaminu;

2)   Usługobiorca zapewnia na własny koszt projektowanie i budowę przyłączy (wodociągowego i kanalizacyjnego) oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

3)   Koszty zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego wraz z zaworem pokrywa Usługodawca, a urządzenia pomiarowego i wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej - Usługobiorca;

4)   Wszelkie zmiany dokonywane w instalacjach wewnętrznych (wodociągowej i kanalizacyjnej) Usługobiorcy wymagają uzgodnienia z Usługodawcą.

 

Rozdział II
  Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 8. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Gminy Żychlin odbywa się na udokumentowany wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2.   Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci pozostającej w posiadaniu Usługodawcy.

3.   Wzór wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ustala Usługodawca. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr l do regulaminu.

§ 9. 1. Do wniosku o przyłączenie, wnioskodawca dołącza:

 

1)   dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2)   aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;

3)   oświadczenie o (proponowanych) zasadach usuwania awarii przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Usługobiorcy po zrealizowaniu jego wniosku o przyłączenie;

4)   specyfikację wymagań jakościowych dotyczących dostawy wody, oraz specyfikację jakości i ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej gminy Żychlin.

§10. 1. Usługodawca wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania podpisanego wniosku, gdy jest on kompletny, oraz gdy istnieją warunki techniczne dla ciągłej dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz istnieją warunki techniczne dla niezawodnego odbierania ścieków z nieruchomości, o której mowa we wniosku o przyłączenie.

2.   Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci ustala Usługodawca, na podstawie okresowych badań stanu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz aktualnych planów modernizacji i rozwoju, o których mowa w art. 21 ustawy.

3.   Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

4.   Warunki przyłączenia określają:

 

1)   miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;

2)   maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody;

3)   dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków;

4)   stosowane (zalecane) materiały na wykonanie przyłącza;

5)   miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego lub wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej - dla pomiaru ilość odprowadzanych ścieków;

6)   termin ważności warunków przyłączenia;

7)   inne ważne ustalenia wynikające z warunków miejscowych (technicznych, ekonomicznych, prawnych lub społecznych) dla wykonania zadania technicznego polegającego na przyłączeniu nieruchomości do sieci.

§11. 1. Przyłączenie, o którym mowa w § 8 następuje na podstawie podpisanej umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, o których mowa w § 10.

2.   Umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych określonych w warunkach przyłączenia.

3.   Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza z Usługodawcą.

4.   Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe, są przeprowadzane przy udziale stron lub upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

5.   Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 4, są potwierdzane przez strony w stosownych protokółach.

6.   Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków Usługodawca dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza, odpowiednio do obowiązujących przepisów i wydanych warunków przyłączenia.

§ 12. 1. Umowa o przyłączenie określa:

 

1)   strony zawierające umowę;

2)   zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych;

3)   sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia;

4)   terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza;

5)   przewidywany termin rozpoczęcia dostawy wody lub odprowadzania ścieków;

6)   odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie;

7)   podmiot zarządzający eksploatacją przyłącza po jego wykonaniu.

 

2.   Wzór umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ustala Usługodawca. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do regulaminu.

§ 13. 1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właściciela lub zarządcy nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Gminy Żychlin, może on wybudować na własny koszt, w porozumieniu z Usługodawcą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług zbiorowej dostawy wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2.   Urządzenia wybudowane w trybie, o których mowa w ust. l podlegają przekazaniu Gminie Żychlin na zasadach określonych jak w art. 31 ustawy.

3.   Warunki i zasady tego przekazania oraz rozliczenia należności, o których mowa w art. 31 ustawy precyzują odpowiednio: warunki przyłączenia wydane przez Usługodawcę, oraz podpisana umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy.

 

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług  

 

§ 14. 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie podpisanej u mowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzaniu ścieków. Wzór umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzaniu ścieków ustala Usługodawca. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do regulaminu. Usługodawca przy zawieraniu umowy obowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia Usługobiorcy regulaminu.

2.   Zawarcie umowy, o której mowa w ust. l następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci, i która wystąpiła o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków następuje po spełnieniu warunków określonych w § 11 regulaminu.

3.   Umowa, o której mowa w ust. l, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której dostarczana ma być woda, i z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych określonych prawem przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

4.   Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

5.   Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 4 Usługodawca zawiera umowy z najemcami lokali w tym budynku, jeżeli łącznie spełnione są warunki określone w ustawie.

6.   Usługodawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z najemcami lokali w budynkach wielolokalowych, o których mowa w ust. 4 i 5 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5, ale najemcy regularnie regulują zobowiązania czynszowe, co potwierdzone jest we wniosku, o którym mowa w ust 5.

7.   Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, jest obowiązany poinformować osoby korzystające z lokali o zasadach rozliczeń, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat uzasadnionych indywidualną obsługą inkasencką ujętych w tym wniosku najemców - odbiorców wody i dostawców ścieków.

8.   W przypadku, o którym mowa w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku.

9.   Osoba korzystająca z lokalu - najemca,  jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

§ 15. 1. Umowa o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2.   Umowa wskazuje możliwości jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych art.8 ustawy.

3.   Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Usługobiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4.   Usługodawca wstrzyma bezzwłocznie i bez odrębnego powiadomienia świadczenie usług w zakresie dostawy wody i odprowadzanie ścieków w następujących przypadkach złamania warunków umowy o dostarczanie wody i odprowadzania ścieków:

 

1)   nielegalnego pobierania wody z będącej w użytkowaniu Usługodawcy sieci wodociągowej miasta i gminy Żychlin, i/lub nielegalnego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Usługodawcy;

2)   potwierdzenia zastrzeżeń co do stanu instalacji wewnętrznej Usługobiorcy, stwarzającego realne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych odbiorców wody lub dostawców ścieków, lub powodujących pogorszenie stanu urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych miasta i gminy Żychlin lub zagrażającego środowisku przyrodniczemu Żychlina;

3)   Usługodawca wstrzyma świadczenie usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków w przypadku zniszczenia lub nieuprawnionej ingerencji w wodomierze lub urządzenia pomiarowe zainstalowane w uzgodnieniu z Usługodawcą;

4)   Wznowienie dostawy wody i odprowadzania ścieków na warunkach podpisanej umowy nastąpi nie później niż po upływie 48 godzin po potwierdzeniu ustania przyczyn, dla których przerwano dostawy.

5)   Koszty prac podjętych na wniosek Usługobiorcy, dla potwierdzenia ustania przyczyn, dla których przerwano dostawę wody do, i odprowadzania ścieków z nieruchomości, oraz koszty przywrócenia dostawy tych usług obciążają Usługobiorcę.

§ 16. 1. Umowa, o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawiera postanowienia określone w art. 6 ustawy.

2.   Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 17. 1. Zmiana właściciela nieruchomości lub zarządcy, o którym mowa w umowie powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy o dostarczanie wody i odprowadzaniu ścieków, i wymaga wystąpienie z nowym wnioskiem o zawarcie (nowej) umowy.

2.   O zamiarze sprzedaży nieruchomości, zmiany jej użytkownika lub zamiarze zaprzestania korzystania z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków na warunkach tej umowy, Usługobiorca obowiązany jest powiadomić pisemnie Usługodawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem, uzgadniając termin zamknięcia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.   W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, do czasu podpisania nowej umowy o dostawie wody   i odprowadzaniu ścieków, należności za dostarczone do nieruchomości usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, oraz zrealizowane usługi naprawy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego obciążają Usługobiorcę.

§ 18. 1. Charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość i jakość odprowadzanych ścieków jest składana przez Usługobiorcę w formie informacji, której treść ustala Usługodawca i jest aktualizowana każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług.

2.   Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 4 do regulaminu.

 

Rozdział IV

Obowiązki Usługodawcy oraz techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych

 

§ 19. 1. Usługodawca zapewnia eksploatację posiadanych urządzeń:

 

1)   wodociągowych - do zaworu głównego za wodomierzem głównym lub miejscem przeznaczonym na jego zamontowanie;

2)   kanalizacyjnych - do pierwszej studzienki na przyłączu kanalizacyjnym najbliżej położonej od granicy nieruchomości, a gdy jej brak (na przykanaliku) do granicy nieruchomości.

 

2. Usługodawca zapewnia:

 

1)   zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości i ilości, pod odpowiednim ciśnieniem, oraz utrzymanie wodomierzy głównych u wszystkich Usługobiorców;

2)   utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych przekazanych mu w posiadanie, w stanie zapewniającym niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków odbieranych z nieruchomości z terenu gminy Żychlin;

3)   regularne prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody dostarczanej do spożycia przez ludzi;

4)   regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;

5)   usuwanie awarii przyłączy wodociągowych i awarii przyłączy kanalizacyjnych na koszt Usługobiorcy, o ile umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków tak stanowi;

6)   realizację innych zadań sprecyzowanych w umowach z Usługobiorcami, oraz dostawcami usług hurtowych w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;

7)   przygotowanie wieloletnich i rocznych planów modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w użytkowaniu Usługodawcy;

8)   realizację zadań modernizacyjnych i rozwojowych sprecyzowanych w:

a)   rocznym wycinku wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Żychlin,

b)   planowanych niezbędnych przychodach ujętych w dokumentacji taryfy zatwierdzonej do stosowania uchwałą Rady Miasta w Żychlinie. 

9)   ochronę interesów Usługobiorców usług poprzez:

a)   stosowanie w rozliczeniach za dostarczone usługi potwierdzonych we wniosku o zmianę taryfy ustalonych taryfowych grup odbiorców,

b)   badanie i redukcję mankamentów powodujących powstawanie kosztów technicznie nieuzasadnionych na eksploatowanych urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych objętych planem modernizacji i rozwoju, o którym mowa w art. 21 ustawy,

c)   rzetelne planowanie niezbędnych przychodów, o których mowa w art.2 pkt 2 ustawy, w tym planowanie nakładów na ochronę środowiska w zakresie dotyczącym zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 20. 1. Usługodawca dokumentuje zdarzenia eksploatacyjne na obiektach przekazanych mu w użytkowanie z należytą starannością i dokładnością;

2.   Usługodawca zapewnia prawidłową eksploatację posiadanych urządzeń, w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Eksploatacyjnej i przyjętymi standardami obsługi.

3.   Usługodawca informuje raz na pół roku Burmistrza Gminy Żychlin o jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4.   Usługodawca ma obowiązek ubezpieczyć się od szkód i nie ujmowanych w planach zdarzeń losowych.

§ 21. 1. Wodomierz główny jest zakupywany, instalowany i utrzymywany na koszt Usługodawcy.

2.   Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

3.   Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną tj. pierwsza studzienka licząc od strony budynku a w przypadku jej braku, granica nieruchomości.

4.   Po rozwiązaniu umowy, o której mowa w § 14 Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego oraz dokonuje demontażu wodomierza głównego. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody i odbioru ścieków do nieruchomości obciążają Usługobiorcę - będącego stroną nowej umowy o dostawę wody i odprowadzania ścieków.

 

Rozdział V
  Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług

 

§ 22. 1. W razie planowanej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Usługodawca zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Usługobiorcę o jego lokalizacji.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków spowodowane udokumentowanym:

 

1)   brakiem wody na ujęciu wody lub przerwaniem dostaw spowodowanymi awariami;

2)   niezawinionym przez Usługodawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia odbiorców;

3)   sytuacją nadzwyczajną, potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

4)   awariami sieci i urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych;

5)   gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia niezbędnych napraw sieci i urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, za uprzednim powiadomieniem odbiorców;

6)   uszkodzeniem instalacji wewnętrznej Usługobiorcy stwarzającym zagrożenia dla innych odbiorców usług;

7)   przerwami w zasilaniu energią elektryczną urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

8)   koniecznością  przeprowadzenia planowanych lub niezbędnych remontów sieci, urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

 

3.   W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust. 2, Usługodawca dołoży niezbędnych starań, aby niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o czasie przerwy w dostawie wody i/lub odprowadzaniu ścieków.

§ 23. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Usługodawca informuje Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

2.   Gdyby przerwa, o której mowa w ust. 1 miała przekroczyć 12 godzin, Usługodawca powiadomi o tym fakcie Usługobiorców z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, czyniąc to w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.   W razie przerwy w dostawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przekraczającej 12 godzin Usługodawca wskaże, na terenie miasta Żychlin, zastępczy punkt poboru wody informując o tym Usługobiorców dotkniętych skutkami tej przerwy.

4.   Usługodawca zawiadomi Usługobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym dostosowanie ich instalacji wewnętrznych do nowych technicznych warunków świadczenia usług.

 

Rozdział VI
Obowiązki Usługobiorcy oraz wymiana informacji

 

§ 24. 1. Osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości z terenu Gminy Żychlin, zamierzająca korzystać z usług zbiorowej dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków powinna wystąpić z pisemnym wnioskiem do Usługodawcy, o:

 

1)   wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, o których mowa w § 8 regulaminu;

2)   zawarcie umowy o przyłączenie, o której mowa w § 11 regulaminu;

3)   zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w § 14 regulaminu;

4)   Jeżeli umowy, o których mowa w ust.   l nie stanowią inaczej Usługobiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji wewnętrznych i przyłączy.

§25. 1. Usługobiorca zobowiązany jest stosować się do warunków dostawy usług, oraz zasad sformułowanych w umowach, w tym dotyczących warunków:

 

1)   utrzymania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, oraz urządzeń podczyszczających, gdy zostały zainstalowane w uzgodnieniu z Usługodawcą;

2)   obsługiwania wodomierza głównego przez Usługodawcę, i ponoszenia kosztów jego naprawy, gdy spowodowana jest ona nieuprawnioną ingerencją Usługobiorcy;

3)   zamontowania i obsługiwania urządzenia pomiarowego (przepływomierza ścieków) w tym: ochrony tych urządzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także utrzymania w należytym stanie studzienki lub pomieszczenia, w którym urządzenia te są zainstalowane.

 

2.   Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wywiązywania się z obowiązków określonych w ust. l.

3.   Ponadto do obowiązków Usługobiorcy należy:

 

1)   Wyposażenie budynku w instalację wodociągową i kanalizacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami i określonymi w normach wymogami utrzymania właściwego stanu technicznego wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

2)   Wydzielenie i utrzymanie w należytym stanie, pomieszczeń dla zainstalowania w nim wodomierza i urządzenia pomiarowego (przepływomierza ścieków), i zabezpieczenie ich przed niepowołanym dostępem;

3)   Zabezpieczenie instalacji wewnętrznej, do której Usługodawca dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przed połączeniem jej z innymi źródłami wody;

4)   Nie dokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad siecią i przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w pasie określonym w odrębnych przepisach;

5)   Udostępnienie Usługodawcy, za uprzednim powiadomieniem, swobodnego dostępu do:

 

a)   pomieszczeń, o których mowa w ust. 2, dla dokonania odczytu wodomierzy i urządzenia pomiarowego (przepływomierza), lub innych czynności wymienionych w art. 7 ustawy,

b)   wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (Usługobiorcy) celem pobierania okresowych próbek dla kontroli jakości ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Żychlin.

 

W przypadku udokumentowanego utrudniania tego dostępu, Usługodawca za odrębnym powiadomieniem Usługobiorcy, podejmie zgodnie z art. 28 ust 2 ustawy niezbędne działania w celu ochrony interesów pozostałych odbiorców usług.

§26. 1. Usługobiorca obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Usługodawcę o:

1)   wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, jego osłony, zaborze lub braku, lub uszkodzenia urządzenia pomiarowego, w tym, w każdym przypadku zerwania plomby;

2)   zmianie danych, na podstawie których Usługodawca ustala ryczałtowe zużycie wody.
Usługobiorca posiadający przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne nie ma prawa bez zgody Usługodawcy zezwalać innemu podmiotowi (odbiorcy usług) na korzystanie z tego przyłącza.

§ 27. 1. Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o wszelkich zmianach w odbiorze wody lub dostawie ścieków, o których mowa w podpisanej przez Strony umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

2. Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, przed ich techniczną realizacją, tak aby realizacja tych zamierzeń nie miała negatywnego wpływu na działanie sieci w gminie Żychlin.

§ 28. 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym przepisami tego regulaminu, i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę innym odbiorcom. W szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do:

 

1)   użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, instalacji ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego
ogrzewania;

2)   użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej gminy Żychlin;

3)   informowania Usługodawcy o własnych ujęciach wody;

4)   wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłączy wyłącznie w celach określonych jak w warunkach przyłączenia do sieci.

 

2.   Usługobiorca, będący dostawcą ścieków innych niż socjalno-bytowe powiadamia bezzwłocznie Usługodawcę o awaryjnych zrzutach ścieków lub istotnym pogorszeniu jakości ścieków dostarczonych do sieci kanalizacyjnej gminy Żychlin.

3.   W przypadku udokumentowanego przekroczenia jakości i ilości ścieków dostarczonych do urządzeń kanalizacyjnych Usługodawcy, przy jednoczesnym zaniechaniu lub opóźnionym przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Usługodawca może naliczać dodatkowe opłaty, odpowiednie do udziału Usługobiorcy w dodatkowych kosztach poniesionych przez Usługodawcę dla przywrócenia równowagi procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

4.   Opłaty, o których mowa w ust.3 wyliczane są na podstawie różnicy między: ilością, jakością i składem ścieków określonych w umowie jako dopuszczalne, a udokumentowaną ilością i jakością ścieków rzeczywiście dostarczonych.

5.   W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, dwu lub więcej wskaźników zanieczyszczeń, dobowy wymiar opłaty ustala się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

§ 29. 1. Usługobiorca jest obowiązany do:

1)   terminowego regulowania należności za zrealizowaną dostawę wody i odprowadzone ścieki na zasadach określonych w umowie, na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę i doręczonej przez inkasenta, lub w inny ustalony w umowie sposób;

2)   umożliwienia inkasentowi Usługodawcy dostępu do wodomierzy i urządzenia pomiarowego celem dokonania odczytu;

3)   wpuszczenia na teren nieruchomości, lub do obiektu budowlanego (zapowiedziane w uzgodniony sposób) osoby reprezentujące Usługodawcę, które po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo do wykonania następujących czynności:

 

a)   zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

b)   przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

c)   przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Usługodawcę

d)   sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

e)   odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

f)    usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa o której mowa w art. 6 ust. l ustawy i § 14 regulaminu tak stanowi.

 

§ 30. 1. Usługobiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

2.   Usługodawca powinien stosować się do, wprowadzanych przez Gminę Żychlin ograniczeń w wykorzystaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do innych celów.

 

Rozdział VII
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§ 31.1. Rozliczenia za dostarczoną wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i za odprowadzone ścieki odbywa się na podstawie dostarczonej Usługobiorcy faktury wystawionej przez Usługodawcę na podstawie i zasadach określonych w umowie.

2.   Należności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki wyliczane są na podstawie:
pomiaru ilości dostarczonej wody i ilości odprowadzonych ścieków, oraz aktualnej taryfy odpowiedniej dla taryfowej grupy odbiorców ustalonej jak w umowie, o której mowa w § 14 regulaminu.

3.   W uzasadnionych, określonych prawem przypadkach, Usługodawca ma prawo wystawić rachunek zaliczkowo za dostarczane usługi, który będzie rozliczony po dokonaniu odczytu wskazań urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego, i/lub wodomierza wody bezpowrotnie zużytej przez inkasenta Usługodawcy.

4.   Rozliczenia za dostawę wody bezpowrotnie zużytej dokonywane są na podstawie cen jednostkowych określonych w aktualnych taryfach, oraz wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej zainstalowanego w uzgodnieniu z Usługodawcą.

5.   Rozliczenia z Usługodawcą za (nieopomiarowaną) wodę zużytą w zdrojach ulicznych i dla celów przeciwpożarowych prowadzi Urząd Gminy Żychlin. Ustala się, że ilość uwzględnianej w rozliczeniach wody zużytej na cele przeciwpożarowe nie może być mniejsza niż 80 % ilości wody ujętej w dokumentacji oddziałów straży zawodowej i ochotniczej z terenu miasta i gminy Żychlin za dany okres rozliczeniowy.

6.   Rozliczenia za usługi nie objęte taryfą, o której mowa w ust. 2 dokonywane są na podstawie aktualnego w dniu podjęcia zlecenia cennika usług Usługodawcy, a dla usługi polegającej na usuwaniu awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych na podstawie obmiaru
robót i kosztorysu powykonawczego.

7.   Zaskarżenie przedstawionego Usługobiorcy rozliczenia nie zwalnia go od obowiązku terminowego uregulowania należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki.

8.   W przypadku stwierdzenia nadpłaty, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest ona zaliczana w poczet przyszłych należności, chyba że Usługobiorca zażąda zwrotu nadpłaconej kwoty.

9.   Zwrot nadpłaconej kwoty następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymani przez Usługodawcę wniosku o zwrot nadpłaty.

§ 32. 1. Ilość dostarczonej do Usługobiorcy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa się na podstawie wskazań wodomierza (głównego) zainstalowanego w miejscu wskazanym w uzgodnionej z Usługodawcą dokumentacji technicznej przyłącza, a w przypadku braku wodomierza w oparciu o ustalone prawem przeciętne normy zużycia wody. Stan początkowy wskazań zainstalowanego wodomierza ustalany jest komisyjnie i protokółem przy udziale Usługobiorcy i przedstawiciela Usługodawcy.

2.   Koszty napraw wodomierza (głównego) spowodowane umyślnym działaniem Usługobiorcy ponosi Usługobiorca.

3.   Ilość ścieków odprowadzonych z nieruchomości Usługobiorcy określa się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a gdy jego brak na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, gdy został on zainstalowany w uzgodnieniu z Usługodawcą.

4.   Przepływomierz oraz wodomierze wody bezpowrotnie zużytej są nabywane, instalowane i obsługiwane na koszt Usługobiorcy, a miejsce i sposób ich zainstalowania i obsługiwania ustala Usługodawca. Ustalenia te musza być potwierdzone w dokumentacji technicznej instalacji wewnętrznej Usługobiorcy.

5.   Wszystkie wodomierze, w oparciu o które będą dokonywane rozliczenia przed ich zainstalowaniem wymagają uzgodnienia z Usługodawcą potwierdzonego w dokumentacji technicznej przyłącza i instalacji wewnętrznej Usługobiorcy, oraz oplombowania przez Usługodawcę. Naruszenie tej plomby lub brak ww. uzgodnienia, będą traktowane jako naruszenie zasad umowy i tego regulaminu.

6.   Wszelkie zmiany w instalacji wewnętrznej Usługobiorcy powinny być bezzwłocznie zgłaszane do Usługodawcy. Wszelkie udokumentowane dodatkowe koszty Usługodawcy powodowane opóźnieniem w dokonaniu takiego zgłoszenia obciążają Usługobiorcę.

§ 33. 1. W przypadku zawarcia umów z najemcami, użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w punktach czerpalnych u najemców na zasadach ustalonych w umowie z Usługodawcą,

2.   Właściciel lub zarządca, zgodnie z umową i art. 26 ust. 3 ustawy, wylicza i rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań z wodomierzy zainstalowanych zgodnie z umową w punktach czerpalnych wody w tych budynkach,

3.   Właściciel lub zarządca na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w § 14 ust.l, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, czyniąc to na dzień ostatniego dokonanego odczytu wodomierza głównego.

§ 34. 1. W przypadku braku możliwości zainstalowania wodomierza, ilość dostarczonej wody ustala Usługodawca na podstawie obowiązujących norm zużycia, oraz danych ujętych w karcie informacyjnej stanowiącej załącznik do umowy, o której mowa w § 14.

2.   W przypadku pobierania wody z pominięciem wodomierza, umyślnego uszkodzenia wodomierza przez Usługobiorcę, lub zerwania plomby, oraz w przypadku nie powiadomienia Usługodawcy o zmianie danych, o których mowa w § 27 ust. l pkt 2 tego regulaminu, Usługodawca za podstawę rozliczeń przyjmować będzie ilość dostarczonej wody ustaloną jako równoważnik przepływu wody pełnym przekrojem rury przyłącza naliczaną za okres od ostatniego odczytu wodomierza do dnia stwierdzonego jego umyślnego uszkodzenia.

§ 35. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2.   Usługodawca na wniosek Usługobiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego.

3.   W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego dokonane przez organ do tego upoważniony, nie potwierdzi zgłoszonych zastrzeżeń, koszty dokonanego sprawdzenia pokrywa Usługobiorca.

§ 36. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w uzgodnieniu z Usługodawcą.

2.   W przypadku braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako sumę wskazań wodomierzy zainstalowanych u Usługobiorcy przez Usługodawcę (lub w uzgodnieniu z nim), pomniejszoną o wskazania tych wodomierzy, które mierzą ilość wody bezpowrotnie zużytej.

3.   Kos/ly zakupu, instalacji i utrzymania urządzenia pomiarowego lub wodomierzy, o których mowa w ust. 2 z wyjątkiem wodomierza głównego, pokrywa Usługobiorca.

4.   Zasady instalacji i obsługiwania urządzeń pomiarowych i wodomierzy, o których tu mowa ustala Usługodawca.

§ 37. 1. Jeżeli Usługobiorca usług nie wniesie opłaty za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, Usługodawca, wstrzyma na zasadach określonych prawem dostawę wody do nieruchomości, wstrzyma odbiór ścieków, oraz pobierać będzie odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami, a przeterminowana należność zostanie skierowana do egzekucji.

2.   Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób jej wnoszenia.

3.   Wniesienie przez Usługobiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności.

4.   Udokumentowane straty Usługodawcy spowodowane nieuprawnioną interwencją Usługobiorcy w urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne usytuowane na terenie nieruchomości Usługobiorcy pokrywane będą przez Usługobiorcę.

5.    Udokumentowane straty osób trzecich spowodowane zaniechaniem przez Usługobiorcę powiadomienia Usługodawcy o awarii jego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, obciążają Usługobiorcę.

§ 38. 1. Przy rozliczeniach z Usługobiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

2.    Zapłata za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki następować będzie w terminie!4 dni od daty dostarczenia Usługobiorcy faktury wystawionej przez Usługodawcę. Zapłata może być wniesiona:

1)   gotówką do rąk inkasenta Usługodawcy;

2)   gotówka do kasy Usługodawcy;

3)   przelewem lub przekazem pocztowym na konto Usługodawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie.

 

3.   Terminem płatności jest dzień oznaczony na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy, w wysokości ustalonej w fakturze, o której mowa w ust. 2.

4.   W przypadku opóźnień w dokonaniu zapłaty, o której mowa w ust. 2, Usługodawca może naliczać ustawowe odsetki.

5.   W przypadku stwierdzonej nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, chyba, że Usługobiorca zażąda jej zwrotu.

§ 39. 1. Odczytu i rejestracji wskazań wodomierzy i urządzenia pomiarowego zainstalowanych u Usługobiorcy dokonuje inkasent Usługodawcy.

2.   Inkasent w kontaktach z Usługobiorcą posługuje się identyfikatorem umieszczonym zawsze na widocznym miejscu okrycia wierzchniego.

3.   W przypadku powstałych wątpliwości, informacje o uprawnionym inkasencie udostępnia Usługodawca za pośrednictwem swego Biura Obsługi Klienta.

4.   Usługobiorca może, w okresie ustalonym z Usługodawcą, samodzielnie dokonywać odczytów wodomierza głównego i pozostałych wodomierzy lub wskazań urządzenia pomiarowego, i zgłaszać te wskazania do   Usługodawcy - Biura Obsługi Klienta celem wystawienia faktury, lecz właściwe rozliczenie dostarczonych usług za ten okres następuje na podstawie aktualnego wskazania ww. urządzeń zanotowanego przez inkasenta, o którym mowa w ust.l, na podstawie wystawionej na tej podstawie przez Usługodawcę faktury korygującej za rozliczany okres.

§ 40. 1. Rozliczenia dostarczonych usług dokonywane są na podstawie umowy, o której mowa w § 14, zarejestrowanych przez upoważnionego inkasenta wskazań wodomierzy i urządzeń pomiarowych, oraz stawek i cen jednostkowych ujętych w aktualnej taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2.   Taryfa, o której mowa w ust. l, uchwalana jest na wniosek Usługodawcy przez Radę Miejską w Żychlinie, i wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie.

3.   Taryfa obowiązuje przez 12 kolejnych miesięcy od daty wskazanej w uchwale o jej zatwierdzenie.

4.   W uzasadnionych, określonych w ustawie przypadkach, okres obowiązywania taryfy może być przedłużony, lecz nie dłużej niż o kolejne 12 miesięcy.

5.   Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 41. 1. Rozliczenia za wodę dostarczoną na cele publiczne, w tym:

 

1)   pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;

2)   zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;

3)   zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, na podstawie pomiarów i/lub szacunków uzgodnionych z Urzędem Gminy Żychlin oraz zgodnie z obowiązującymi taryfami dokonuje Usługodawca.

 

2.   Koszty wody zużytej na cele publiczne, pokrywa Gmina Żychlin.

 

Rozdział VIII

Prawa Usługobiorcy, minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczanie wody i odprowadzania ścieków oraz postępowanie w przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

 

§ 42. 1. Minimalną jakość świadczonych usług w zakresie zbiorowej dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków określają przepisy prawa. Jakość dostarczanej wody badana jest u wylotu za wodomierzem głównym przed zaworem głównym i jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ustawy nie stanowi inaczej, Usługodawca nie odpowiada za jakość wody dostarczanej do celów przemysłowych.

2.   Usługobiorca ma prawo korzystania z tych usług na zasadach określonych w Regulaminie i w indywidualnej (podpisanej) umowie o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

3.   Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie o dostarczanie wody i odprowadzaniu ścieków na zasadach określonych w rozdziale IX niniejszego regulaminu.

§ 43. Usługodawca zobowiązuje się, że dostarczana woda oraz odprowadzane ścieki zachowują wszelkie parametry i spełniają obowiązujące normy. Usługi w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wykonywane są w sposób zapewniający ich prawidłowy poziom.

§ 44. 1. Usługodawca dokumentuje wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszane przez Usługobiorców, a dotyczące świadczonych usług dostawy wody, odprowadzania ścieków, oraz wykonawstwa projektowego i technicznego przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.   W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy istnieje przypuszczenie o zasadności uwag , o których mowa w ust. l Usługodawca dokonuje kontrolnego badania jakości wody, prawidłowości odprowadzanych ścieków. W razie konieczności dokonuje niezwłocznie usunięcia nieprawidłowości.

§ 45. 1. W przypadku obniżenia jakości świadczonych usług, w tym dostawy wody: o obniżonej jakości, potwierdzonej przez upoważnioną instytucję, lub przy obniżonym ciśnieniu wody dostarczanej /. sieci, w stosunku do ustaleń jak w umowie, Usługobiorca ma prawo żądać upustu.

2.   Wielkość maksymalnego upustu, oraz warunki jego zastosowania określa umowa.

3.   Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, maksymalny upust z tytułu obniżonej jakości świadczonych usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, łącznie nie może przekroczyć 20% kwoty należności wyliczonej na podstawie wskazań wodomierzy i urządzenia pomiarowego oraz aktualnych taryf dla danej taryfowej grupy odbiorców.

§ 46. 1. Usługobiorca ma prawo domagać się odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

2.   Udokumentowane straty osób trzecich powodowane awariami przyłącza lub przykanalika pokrywa strona, która w sposób udokumentowany zaniechała naprawy lub naprawę tą opóźniła.

 

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług w tym reklamacje, dotyczące zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

 

§ 47. 1. W zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona na piśmie w siedzibie Usługodawcy w terminie 14 dni od zaistnienia nieprawidłowości w świadczeniu usług.

2.  Usługodawca jest obowiązany rozpatrzyć reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej wpływu i udzielić na nią pisemnej odpowiedzi Usługobiorcy.

3.  W przypadku, gdy reklamacja dotyczy obniżenia jakości świadczonych usług i została uznana za zasadną stosuje się odpowiednio §45 niniejszego regulaminu.

§ 48. 1. Usługodawca ma obowiązek wnikliwego rozpatrywania: skarg, wniosków i postulatów zgłaszanych na piśmie przez odbiorców wody i dostawców ścieków z Gminy Żychlin.

2.   Klientem w rozumieniu tego regulaminu jest zarówno wnioskodawca ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Gminy Żychlin, jak i Usługobiorca tych usług posługujący się aktualną umową o której mowa w § 14 tego regulaminu.

§ 49. 1. Usługodawca na wniosek Klienta udziela informacji dotyczących świadczonych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach i cennikach usług nie objętych taryfą zbiorowego zaopatrzenia.

2.   Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca potwierdzi dane identyfikacyjne inkasenta i osób uprawnionych do wejścia na teren nieruchomości.  

 

Rozdział X
Prawa Usługodawcy

 

§ 50. 1. Usługodawca może odmówić przyłączenia do sieci wskazanej we wniosku nieruchomości z terenu Gminy Żychlin, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzgodnienia z Usługodawcą, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami (technicznymi) przyłączenia, o których mowa w § 8 regulaminu.

2.    Usługodawca może odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w regulaminie.

3.    Usługodawca ma prawo   kontroli   wewnętrznej   instalacji wodociągowej    i   kanalizacyjnej Usługobiorcy na zasadach ustalonych w art. 7 ustawy.

§ 51. Na podstawie odrębnego jednorazowego uzgodnienia z Burmistrzem Gminy Żychlin, Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne do wskazanego Usługobiorcy w przypadku i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 52. 1. Po rozwiązaniu Umowy, Usługodawca dokonuje środkami technicznymi zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

2. Koszt przywrócenia dostaw wody i odprowadzania ścieków obciążają Usługobiorcę.

        3. Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

§ 53. 1. Osoby reprezentujące Usługodawcę, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należącego do Usługobiorcy, w celu:

 

1)     zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2)     przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3)     przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4)     sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5)     odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6)     usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w § 14, tak stanowi.

 

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

 

§ 54. 1. Stawki kar pieniężnych za jednostkę ładunku zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych określają obowiązujące przepisy.

2.  W sprawach spornych dotyczących jakości ścieków dostarczanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Żychlin, badanie jakości ścieków zlecane jest przez Usługodawcę: W.I.O.Ś. w Skierniewicach lub Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi.

§ 55. Z dniem zatwierdzenia tego regulaminu przestają obowiązywać przepisy i postanowienia uchwały Nr 296/LIII/2002 Rady Gminy Żychlin z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Żychlin oraz uchwała Nr 302/LV/2002 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 25 września 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr 296/LIII/2002 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Żychlin.

§ 56. W sprawach nie objętych przepisami tego Regulaminu stosowane będą odpowiednio przepisy prawa, w tym:

1)        przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wydane na tej podstawie przepisy aktów wykonawczych;

2)        przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

§57. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zychlin

§58. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

                                                                                                                                                                                                        PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                                                                                                          RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                                                                                                        /-/ Bogdan Głuszcz

Załączniki

Powiadom znajomego