W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie z dnia 09.11.2015 r.

Postanowienie z dnia 09.11.2015 r.

Żychlin, 2015.11.09.

 

RGO. 6220.10.6.2015

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 63 ust.2 i art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, zmiana: Dz. U. z 2015 r., poz.1211) oraz § 3 ust. 1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

stwierdzam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w m. Czesławów -Drzewoszki, Gmina Żychlin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 24 września 2015 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Gminy Żychlin - Referatu Budownictwa, Planowania i Inwestycji, ul. Barlickiego 15,   99 - 320 Żychlin dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi w miejscowości Czesławów -Drzewoszki, Gmina Żychlin."

Do wniosku dołączono mapę ewidencyjną gruntów i budynków z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, zmiana: Dz.U. z 2015 r., poz.1211), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.10.4.2015 z dnia 2015.09.29. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO.6220.10.5.2015 z dnia 2015.09.29. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia okazały się niewystarczające do wyrażenia opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i pismem z dnia 9 października 2015 r. o znaku: WOOŚ-I.4240.636.2015.KG wezwał Gminę Żychlin do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1, pkt. 5 ustawy ooś.

W odpowiedzi na ww wezwanie Gmina Żychlin - Referat Budownictwa, Planowania i lnwestycji w Żychlinie pismem z dnia2015.10.27. znak: BPI. 6727.78.1.2015 przesłała wymagane uzupełnienie dotyczące przebudowy drogi w miejscowości Czeslawów-Drzewoszki, Gmina Żychlin.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOS-I.4240.636.2015.KG.2 z dnia 03.11.2015 r. (data wpływu do Urzędu 2015.11.06.) i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - znak: PPIS.ZNS.EM.481.59.15 z dnia 06.10.2015 r. (data wpływu do Urzędu 2015.10.09.) dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie przedstawionej przez inwestora informacji o przedsięwzięciu, będzie ono polegać na przebudowie drogi w m. Czesławów - Drzewoszki, Gmina Żychlin. Przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcie powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1, pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody"

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Czesławów-Drzewoszki w gminie Żychlin w obrębie Czesławów, na działce o nr ewid. 80 oraz w obrębie Drzewoszki na działce o nr ewid. 108. Całość robót w ramach przebudowy przedmiotowej drogi podzielić można na:

 • roboty związane z wyrównaniem istniejącej drogi kruszywem łamanym o grubości 8 cm pod ułożenie warstw bitumicznych na długości 1040 mb,
 • roboty związane z naprawą cząstkową
 • wyrównaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 50 -75 kg.m2,
 • wyrównanie kruszywem łamanym grubości 8 cm pod ułożenie warstw bitumicznych na długości 930 mb,
 • ^wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

 

 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
 • czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw podbudów i bitumicznych,
 • profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. Powierzchnia jezdni bitumicznej będzie wynosić 6000 m 2.

Droga nie wymaga zmiany parametrów geometrycznych, na całym odcinku będzie miała zachowany profil podłużny ze spadkiem dwustronnym - daszkowym. Nie przewiduje się poszerzenia istniejących dróg. Podstawowe parametry drogi:

 • kategoria ruchu — KRI
 • klasa drogi - D (dojazdowa)
 • prędkość proj ektowa - 40 km/h
 • jezdnia o szerokości 3,0 (3,20 m)
 • pobocza z kruszywa łamanego o szerokości - 0,75 m

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu, ma na celu jedynie poprawienie stanu technicznego istniejącej nawierzchni jezdni oraz zapewnienie funkcjonalności tego terenu dla jego użytkowników.

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę 1970 m bieżących drogi-w miejscowości Czesławów - Drzewoszki, gmina Żychlin.

Obecna nawierzchnia jezdni jest wyeksploatowana, pofałdowana, ma wyboje. Stan ten powoduje ograniczenie prędkości pojazdów, co wpływa na większe zanieczyszczenie środowiska spalinami oraz zwiększoną emisję hałasu do środowiska.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi spowoduje upłynnienie ruchu i ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko.

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2005 r. poz. 1651). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w odległości ok. 6,2 km,
 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 w odległości 6,5 km,
 • obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH 100006 w odległości około 6,5 km,
 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB 100003 w odległości około 8,9 km.

W w/w przedsięwzięciu nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Działania, które będą podjęte przy realizacji inwestycji nie pogorszą stanu środowiska naturalnego. Ponadto, planowana inwestycja będzie miała oddziaływania o zasięgu lokalnym, bez ryzyka oddziaływań transgranicznych.

Planowany przebieg inwestycji nie koliduje z istniejącym drzewostanem i zielenią wysoką. Nie przewiduje się wycinki drzew.

Inwestycja nie jest całkowicie nowym przedsięwzięciem i nie spowoduje znacznego wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości lub udziału pojazdów ciężkich w ruchu.

Zamierzenia inwestycyjne należy traktować, jako dostosowanie drogi do obecnych warunków ruchowych oraz wymogów drogi.

Planowana inwestycja nie będzie źródłem dodatkowego i znaczącego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Na postanowienie niniejsze nie przysługuje zażalenie.

 

                                                                                                                                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                        /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

 1. Gmina Żychlin - Referat Budownictwa, Planowania i Inwestycji ul.Barlickiegol5; 99-320 Żychlin
 2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
 3. A/a

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcj a Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;           90-113 Łódź
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;       99-300 Kutno

Powiadom znajomego