W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie z dnia 09.11.2015 r.

Postanowienie z dnia 09.11.2015 r.

Żychlin, 2015.11.09

 

RGO. 6220.8.6.2015

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 63 ust.2 i art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, zmiana: Dz. U. z 2015 r., poz.1211) oraz § 3 ust. 1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

stwierdzam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi - ulica Piaskowa w m. Śleszyn, gmina Żychlin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 24 września 2015 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Gminy Żychlin - Referatu Budownictwa, Planowania i Inwestycji, ul. Barlickiego 15,   99 - 320 Żychlin dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie drogi — ul. Piaskowa w miejscowości Śleszyn, Gmina Żychlin.'' Do wniosku dołączono mapę ewidencyjną gruntów i budynków z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, zmiana: Dz. U. z 2015 r., poz. 1211), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.8.4.2015 z dnia 2015.09.29. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO.6220.8.5.2015 z dnia 2015.09.29. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia okazały się niewystarczające do wyrażenia opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i pismem z dnia 9 października 2015 r. o znaku: WOOŚ-I.4240.637.2015.KG wezwał Gminę Żychlin do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1, pkt. 5 ustawy ooś.

W odpowiedzi na w/w wezwanie Gmina Żychlin - Referat Budownictwa, Planowania i Inwestycji w Żychlinie pismem z dnia 2015.10. 27. znak: BPI. 6727.80.1.2015 przesłała wymagane uzupełnienie dotyczące przebudowy drogi - ul. Piaskowa w miejscowości Śleszyn, Gmina Żychlin.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOS-I.4240.637.2015.KG.2 z dnia 03.11.2015 r. (data wpływu do Urzędu 2015.11.06.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - znak: PPIS.ZNS.EM.481.59.15 z dnia 06.10.2015 r. (data wpływu do Urzędu 2015.10.09.) dla planowanego w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie przedstawionej przez inwestora informacji o przedsięwzięciu, będzie ono polegać na „przebudowie drogi - ul. Piaskowej w miejscowości Śleszyn, gmina Żychlin".

Przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ort. 6 ust. 1, pkt. 1-5, 8i9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Piaskowej zlokalizowanej w miejscowości Śleszyn, w gminie Żychlin w obrębie 2 Brzeziny, na działce o numerze ewidencyjnym 58 o powierzchni 0,26 ha oraz w obrębie 15 Śleszyn na działce o nr ewid. 294 - powierzchnia - 0,49 ha. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2117 E łączącej Dobrzelin i Śleszyn.

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni zagospodarowania terenu, jedynie ma na celu poprawienie stanu technicznego istniejącej nawierzchni jezdni oraz zapewnienie funkcjonalności tego terenu dla jego użytkowników.

Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1.151,70mb. Całkowita powierzchnia terenu działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi 0,75 ha. Teren przedsięwzięcia stanowią działki drogowe, w sąsiedztwie których występują działki rolne, na których zlokalizowane są pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa. Z przedmiotowym obszarem sąsiadują drogi dojazdowe klasy D, które zapewniają dostęp do terenów rolnych występujących w pobliżu.

Droga nie wymaga zmiany parametrów geometrycznych, na całym odcinku będzie miała zachowany profil podłużny ze spadkiem dwustronnym - daszkowym.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

 • roboty przygotowawcze i prace ziemne,
 • roboty pomiarowe,
 • oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni,
 • wyrównanie istniejących nawierzchni,
 • wykonanie podbudowy jezdni,
 • wykonanie warstwy wiążącej,
 • wykonanie warstwy ścieralnej jezdni.

W ramach wymienionego zadania nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia. Wody opadowe z jezdni odprowadzane będą poprzez istniejące spadki podłużne i poprzeczne jezdni do przyległego terenu. Ich ilość po wykonaniu inwestycji nie ulegnie zmianie.

Po przebudowie droga będzie posiadać następujące parametry:

 • kategoria drogi - droga gminna,
 • kategoria ruchu - KR2,
 • klasa techniczna drogi - D (droga dojazdowa),
 • prędkość proj ektowa - 3 0 km/h,
 • nawierzchnia z betonu asfaltowego KR2 o łącznej gr. konstrukcji (nakładki wzmacniającej)   6 - 16 cz,
 • jezdnia o szerokości   3,0 - 3,50 m,
 • spadek poprzeczny j ezdni - daszkowy,
 • pobocza o szerokości   0,50 m

Obecna nawierzchnia jezdni jest bardzo wyeksploatowana, pofałdowana, ma głębokie koleiny i wyboje. Stan ten powoduje ograniczenie prędkości pojazdów, co wpływa na większe zanieczyszczenie środowiska spalinami oraz zwiększoną emisję hałasu do środowiska.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca ze środków transportu, pracujących maszyn oraz prowadzonych robót budowlanych. Emisja zanieczyszczeń ma charakter czasowy i lokalny ulega zmianie w zależności od miejsca i fazy realizacji prac i znika wraz z zakończeniem prac.

Modernizacja przedmiotowej drogi wpłynie na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje upłynnienie ruchu i ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko.

Zakres i skala planowanej inwestycji nie powodują ryzyka skumulowania oddziaływań, na przedmiotowym terenie nie występują powiązania z innymi przedsięwzięciami.

W czasie prowadzenia prac budowlanych przewiduje się wytworzenie odpadów z grupy 17 -odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Odpady powstałe w czasie budowy będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Planowany przebieg inwestycji nie koliduje z istniejącym drzewostanem i zielenią wysoką. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu robót budowlanych na drzewostan zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, należy prowadzić prace po wcześniejszym zabezpieczeniu pni drzew przed mechanicznym uszkodzeniem. Roboty ziemne należy prowadzić tak, by nie następowało podkopywanie korzeni.

*      W w/w przedsięwzięciu, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie występuje ryzyko poważnej awarii przemysłowej.

Inwestycja będzie realizowana poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami górskimi. W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Teren przeznaczony pod modernizację drogi położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy w odległości około 6,1 km,
 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB 100003 w odległości około 4,7 km,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w odległości około 7,5 km,
 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 w odległości około 8,6 km,
 • Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH 100006 w odległości około 8,6 km.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę przedsięwzięcia, nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony w/w obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na terenach, na których standardy jakości środowisk zostały przekroczone. W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Działania, które będą podjęte przy realizacji inwestycji nie pogorszą stanu środowiska naturalnego. Ponadto, planowana inwestycja będzie miała oddziaływania o zasięgu lokalnym, bez ryzyka oddziaływań transgranicznych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w dorzeczu Wisły. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji nie przyczyni się do możliwości nieosiągnięci celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły".

Inwestycja nie jest całkowicie nowym przedsięwzięciem i nie spowoduje znacznego wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości lub udziału pojazdów ciężkich w ruchu.

Zamierzenia inwestycyjne należy traktować, jako dostosowanie drogi do obecnych warunków ruchowych oraz wymogów drogi.

Planowana inwestycja nie będzie źródłem dodatkowego i znaczącego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Na postanowienie niniejsze nie przysługuje zażalenie

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                         /-/Grzegorz Ambroziak

 

 

Otrzymują:

1.   Gmina Żychlin - Referat Budownictwa, Planowania i Inwestycji ul. Barlickiego 15;  99-320 Żychlin
2.   Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3.   A/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;            90-113 Łódź
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;       99-300 Kutno

Powiadom znajomego