W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 02.09.2015 r.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 02.09.2015 r.

Żychlin, 2015.09.02.

 

RGO. 6220.6.7.2015

 

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu postępowania

 

 

 

Na podstawie art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zm. z 2014 r. poz.183), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), nawiązując do wniosku Pani Agnieszki Trawczyńskiej - Pełnomocnika DuSoieil ul. Ujście 11; 93-490 Łódź dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „posadowieniu wolno­stojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości o łącznej  mocy do 2 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działce nr 633 w Żychlinie, gnu Żychlin, pow. kutnowski", wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 52 li.b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. ź*2010 r., Nr 213, poz. 1397 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 817zm w/w rozporządzenie)

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię ełektryczną za pomocą zjawiska fotowołtaicznego w ilości o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działce nr 633 w Żychlinie, gnu Żychlin, pow. kutnowski", do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 29 lipca 2015 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pani Agnieszki Trawczyńskiej - Pełnomocnika DuSoieil ul. Ujście 11; 93-490 Łódź w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działce nr 633 w Żychlinie, gnu Żychlin, pow. kutnowski". W toku postępowania, zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin pismami z dnia 29 lipca 2015 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu znak: WOOŚ-1.4240.486.2015.JK z dnia 12 sierpnia 2015 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w opinii znak: PPIS.ZNS.EM.481.50.15 z dnia 18 sierpnia 2015 r. (wpływ do Urzędu Gminy 25 sierpień 2015 r.) uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, opinie organów opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust.l i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 i 6 ustawy ooś, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) , na niniejsze postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.

 

                                                                                                                                                                                                                 Z up. Burmistrza
                                                                                                                                                                                                              /-/Zbigniew Gałązka
                                                                                                                                                                                                               Zastępca Burmistrza

 

Otrzymuia:                                                                                                               

  1. Pani Agnieszka Trawczyńska - Pełnomocnik DuSoleil ul. Ujście 11; 93-490 Łódź
  2. Właściciele działek wg odrębnego wykazu.
  3. A/a

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta25;   90-113 Łódź.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;   99-300 Kutno

Powiadom znajomego