W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 23.05.2012 r.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 23.05.2012 r.

Żychlin, 2012.05.23.

RGO. 6220.2.7.2012

 

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), nawiązując do wniosku Pana Tomasza Gajewicza, zam. Dudki 12 A, 99-300 Kutno dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 130 w miejscowości Oporów, gmina Oporów, woj. łódzkie wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397)

 

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 130 w miejscowości Oporów, gmina Oporów", do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

W dniu 10 kwietnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Urzędu Gminy W Oporowie zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr erwid. 130 w miejscowości Oporów, gmina Oporówprzez Pana Tomasza Gajewicza, zam. Dudki 16 A, 99-300 Kutno. W toku postępowania, zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin pismami z dnia 10 kwietnia 2012 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w opinii znak: PSSE-ZNS/MS/481/22/12 z dnia 8 maja 2012 roku (wpływ do Urzędu Gminy 11 maja 2012 r.) uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu znak: WOOŚ.4240.330.2012.MP3.1 z dnia 8 maja 2012 roku (data wpływu do Urzędu Gminy 14 maja 2012r.) ustalił pełen zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

 

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, opinie organów opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 i 6 ustawy ooś, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), na niniejsze postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.

 

                                                                  Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.                  Pan Tomasz Gajewicz; Dudki 16 A; 99-300 Kutno

2.                 Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;  

90-113 Łódź

4.                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;  

99-300 Kutno

Powiadom znajomego