W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09.03.2012 r.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09.03.2012 r.

Żychlin, 2012.03.09.

RGO. 6220.1.6.2012

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                   Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. .Nr  98, poz. 1071. ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 4,  art. 64 ust. 1 w związku z  art. 59 ust. 1, pkt.2  ustawy  z dnia 3 listopada 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana  Michała Włodarczyka  zam. Chochołów 31, 99-320 Żychlin

 

Burmistrz Gminy Żychlin

postanawia

1. Nałożyć na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na terenie działki nr 146/1, obręb Chochołów, gm. Żychlin, powiat kutnowski, woj. łódzkie”.

                                                             

2. Określić pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:

 

1)   oddziaływanie skumulowane planowanego przedsięwzięcia wraz z istniejącym budynkiem inwentarskim,

 

2)    ochrony przed hałasem:

 

 a.  oddziaływanie akustyczne wraz ze wskazaniem graficznym jego zasięgu  oraz   potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej, wykonane  w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania   hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-IS09613-2:2002 – obliczenia należy przeprowadzić na wysokości 1,5 m na terenie  niezabudowanym oraz na wysokości 4 m przy elewacji zabudowy mieszkaniowej;

 

 b.  zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.   z 2001 r. Nr 62, poz. 627) oraz art. 9 pkt. 5  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), załączenie klasyfikacji akustycznej terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją,   potwierdzonej przez właściwą, ze względu lokalizacji, jednostkę samorządu terytorialnego  w celu uszczegółowienia lokalizacji terenów chronionych akustycznie, z podaniem numerów działek i określeniem dla nich dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826);

 

3)    analizę emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z graficznym przedstawieniem wyników, uwzględniającą aktualne tło zanieczyszczeń w powietrzu w rejonie przedsięwzięcia określone przez WIOŚ,

 

4)    magazynowanie i zagospodarowanie powstających odchodów zwierzęcych wraz z wyliczeniem niezbędnej powierzchni do wykorzystania ich jako nawóz naturalny,

 

5)    podanie planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym źródło zaopatrzenia w wodę, postępowanie ze ściekami socjalno-bytowymi i technologicznymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi,

 

6)    opisanie odpadów powstających na etapie realizacji, eksploatacji  i likwidacji inwestycji, a także sposób postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 

7)    przedstawienie charakterystyki środowiska przyrodniczego oraz oddziaływania projektowanej inwestycji na ten element środowiska,

 

8)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

 

              

U z a s a d n i e n i e

             W dniu 22.02.2012 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Pana Michała Włodarczyka zam. Chochołów 31, 99-320 Żychlin,  dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na terenie działki nr 146/1, obręb Chochołów, gm. Żychlin, powiat kutnowski, woj. łódzkie”.

      Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionym projektem inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia,  skrócony wypis z rejestru gruntów, na których realizowana będzie inwestycja oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO. 6220.1.4.2012 z dnia 2012.02.23. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.1.5.2012  z dnia 2012.02.23.  z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Po analizie dokumentacji w/w organy wydały postanowienia:

       

·                     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie – opinia znak: PSSE-ZNS/MS/481/7/12 z dnia 02.03.2012 r. (wpł. 06.03.2012r.)  uznał  za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;

 

·                     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi – postaonwienie znak: WOOŚ. 4242.161.2012.KL.2. z dnia 05.03.2012 r. wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalając jednocześnie  zakres  raportu, który przedstawiono w orzeczeniu niniejszego postanowienia.

             Projektowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1, pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U.z 2010 r. Nr  213, poz.1397) „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust.1, pkt. 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)” należy do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.          

 Na podstawie przedstawionej przez inwestora informacji o inwestycji, będzie ono polegać na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działce nr ewid. 146/1 w Chochołowie, gmina Żychlin. Obecnie na terenie działki znajdują się budynki inwentarskie, w których utrzymywane jest bydło mleczne w obsadzie 91,2 DJP. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia spowoduje wzrost ilości hodowlanego bydła z 91,2DJP do 136,4 DJP. W nowym obiekcie przetrzymywane będą krowy dorosłe oraz jałówki w systemie bezściółkowym z kanałami rusztowymi, w istniejących budynkach w systemie ściółki płytkiej pozostaną cielęta. Inwestycja realizowana będzie na terenach rolniczych, w odległości ok. 80m od siedlisk mieszkalnych. Teren przewidziany pod realizację planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe przedsięwzięcie związane będzie ze zwiększeniem hodowli na terenie przedmiotowej działki, a tym samym nastąpi kumulowanie się oddziaływań na środowisko istniejących oraz projektowanego obiektu inwentarskiego.

Inwestycja będzie głównie oddziaływać na środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza z budynków inwentarskich i pojazdów poruszających się po terenie inwestycji oraz poprzez emisję hałasu wywoływaną przez transport samochodowy, pracę urządzeń wewnątrz budynków i utrzymanie zwierząt w budynku. Ponadto inwestycja będzie oddziaływać na środowisko poprzez powstawanie odpadów oraz powstawanie i wykorzystywanie gnojówki, gnojowicy i obornika.

               Projektowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć, w przypadku którego występuje ryzyko poważnej awarii przemysłowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży    i poza obszarami górskimi. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

                 Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższym obszarem ochrony należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy w odległości  około 1,2 km na północ od terenu inwestycji.                                                           

                 Teren planowanej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Gęstość zaludnienia gminy Żychlin wynosi około 168 os./km2. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja będzie realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można stwierdzić, iż nie będzie

ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

            Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na  podstawie art. 65 ust. 2  ustawy  z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

 

                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin 

                                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.     Pan Michał Włodarczyk

Chochołów 31

99-320 Żychlin

2.     Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

3.     BIP UG Żychlin/Tablica ogłoszeń UG Żychlin

4.     A/a   

 

Do wiadomości:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;                   90-113  Łódź

 

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;                 99-300  Kutno

Powiadom znajomego