W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 12.02.2012 r.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 12.02.2012 r.

Żychlin, 12.03.2012r.

RGO. 6220.1.7.2012

 

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), nawiązując do wniosku Pana Michała Włodarczyka, zam. Chochołów 31, 99-320 Żychlin dotyczącegowydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na terenie działki nr 146/1, obręb Chochołów, gm. Żychlin, powiat kutnowski, woj. łódzkie  wymienionego w  § 3  ust. 1  lit. pkt.102   Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia    9 listopada  2010 roku  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 

 

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na terenie działki nr 146/1, obręb Chochołów, gm. Żychlin, powiat kutnowski, woj. łódzkie”, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

W dniu 22.02.2012 roku  zostało wszczęte na wniosek Pana Michała Włodarczyka, zam. Chochołów 31, 99-320 Żychlin postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na terenie działki nr 146/1, obręb Chochołów, gm. Żychlin, powiat kutnowski, woj. łódzkie.

W toku postępowania  zgodnie z art. 64 ust. 1  ustawy z dnia   3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Gminy Żychlin  pismami      z dnia  23 luty 2012 roku  wystąpił do Regionalnego  Dyrektora   Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Kutnie  o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww.  przedsięwzięcia.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w opinii znak PSSE-ZNS/MS/481/7/12 z dnia 2 marca 2012  roku (doręczona dnia 6 marca 2012 r.) uznał za zasadne przeprowadzenie oceny   oddziaływania  na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi  uznał, iż dla omawianego  przedsięwzięcie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – postanowienie znak WOOŚ.4240161.2012.KL.2  z dnia 5 marca 2012 roku (doręczone dnia    7 marca 2012 r.).

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinie organów opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin wydał w dniu 9 marca 2012r. postanowienie znak: RGO.6220.1.6.2012, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

 

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art.63 ust. 5 i 6 ustawy OOŚ, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie      o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.                                                                                          

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

          Zgodnie z art. 63ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) na niniejsze postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.

 

                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin 

                                                                     /-/ Grzegorz Ambroziak

Otrzymują:

1.     Michał Włodarczyk

2.     Strony postępowania w/g wykazu

3.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

4.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

5.   A/a

Powiadom znajomego