W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29.12.2011 r.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29.12.2011 r.

Żychlin, 2011.12.29.

RGO. 6220.21.6.2011

 

P O S T A N O W I E N I E

                   Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Nr  98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 i art. 59 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),  po zasięgnięciu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

 

s t w i e r d z a m

że, dla przedsięwzięcia  pn. „ Wykonanie urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn, w m. Śleszyn,  ul. Kamilewska 9 ” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

U z a s a d n i e n i e

             W dniu  28 listopada 2011 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Pana Bartłomieja Ważyńskiego zam. Śleszyn, ul. Kasztanowa 40,  99-321 Śleszyn dotyczący wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych  (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn,  w m. Śleszyn,  ul. Kamilewska 9. Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów  z naniesionym projektem  przedsięwzięcia,  kartę informacyjną  przedsięwzięcia,  wypis  z  rejestru gruntów  działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.21.4.2011 z dnia 2011.12.02. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.21.5.2011  z dnia 2011.12.02. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi -  znak: WOOŚ.4240.1013.2011.JK  z dnia  14.12.2011 r.  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – znak: PSSE-ZNS/MS/481/116/11 z dnia 20.12.2011 r. planowane przedsięwzięcie nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie przedstawionej przez inwestora informacji o przedsięwzięciu, będzie ono polegać   na   wykonaniu   urządzenia  wodnego  dla  ujęcia  wód   podziemnych   (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn,  w m. Śleszyn, ul. Kamilewska 9.

               Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 3 ust. 1, pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) – „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę ”.

              Planowana inwestycja polegać będzie na budowie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 167, obręb Śleszyn, na terenach użytkowanych rolniczo o powierzchni 1,74 ha. Wydajność eksploatacyjna studni ustalona została w „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych , która została przyjęta bez uwag, przez Starostę Kutnowskiego zawiadomieniem z dnia 28.07.2011 r. , znak: GE.6531.7.2011. Zgodnie z w/w dokumentacją wydajność eksploatacyjna dla studni określona została w ilości Qe= 20,0 m³/h przy s= 4,6 m. Przy w/w parametrach zasięg teoretyczny leja depresji wynosić będzie Re = 115,4 m. Woda z ujęcia przeznaczana będzie do nawadniania upraw rolnych, w tym szkółki roślin ozdobnych.

              Aktualnie obudowę studni stanowi rura obsadowa PCV o Ø225 mm, zabezpieczona nakręcanym huczkiem dostosowanym do rur o Ø225 mm. Prace wiertnicze związane z wykonaniem otworu prowadzone były systemem mechanicznym, metodą obrotową do głębokości 85,5m. W otworze zabudowany został filtr kolumnowy ( na głębokości  84,0m ) z rur PCV Ø225 mm, w części czynnej owinięty siatką, o długości łącznej 18,0m. Do eksploatacji ujęto utwory czwartorzędu wykształcone w postaci piasku drobnoziarnistego, z zakresu głębokości 64,7-81,0. Otwór eksploatowany będzie za pomocą pompy głębinowej dostosowanej do uzyskania wymaganej ilości wody.

                 Na podstawie załączonej mapy w skali 1:2000 można stwierdzić, że w najbliższym otoczeniu przedmiotowej studni nie występują inne udokumentowane urządzenia wodne do poboru wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie powodować kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu inwestycji. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi niewielka emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca ze środków transportu. Eksploatacja ujęcia głębinowego wraz z infrastrukturą nie będzie miała negatywnego wpływa na środowisko i na warunki życia ludzi i ich zdrowie.  Ze względu na charakter planowanej inwestycji przy realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

                Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi. W rejonie inwestycji nie występują również  strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

    Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zm.).  W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji  i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód  stojących. W  rejonie  planowanej  budowy   brak  jest  uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia brak jest trans granicznego oddziaływania na środowisko.

            Na etapie fazy realizacji przedsięwzięcia wystąpią krótkotrwałe oddziaływania, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się otaczającego środowiska. W celu ochrony wód podziemnych przed migracją zanieczyszczeń ( wodą gruntową, deszczową ) planuje się wykonanie szczelnej obudowy studziennej z kręgów betonowych o Ø ok. 1 m, ze szczelną pokrywą żelbetonową.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

 

P o u c z e n i e

                  Na  niniejsze postanowienie  przysługuje stronom zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

    1. Bartłomiej Ważyński

        Śleszyn, ul. Kasztanowa 40

         99-321 Śleszyn

    2. Właściciele działek wg odrębnego wykazu

    3.  A/a   

 

Do wiadomości:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;    90 – 113 Łódź

2.       Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;     99-300 Kutno

Powiadom znajomego