W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24.11.2011

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24.11.2011

Żychlin, 2011.11.24.

RGO. 6220.15.6.2011

 

P O S T A N O W I E N I E  

                   Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Nr  98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 i art. 59 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),  po zasięgnięciu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

 

s t w i e r d z a m

 

że, dla przedsięwzięcia  pn. „Adaptacja budynku gospodarczego  na warsztat samochodowy,   w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in.: naprawa silników, skrzyń biegów, zawieszeń, układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana płynów eksploatacyjnych, rozrządów, świec zapłonowych, itp.” przewidzianego do realizacji w Żychlinie przy ul. Cichej 3, na terenie dz. o nr ewid. 975,  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

U z a s a d n i e n i e

 

             W dniu  24 października 2011 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Pana Marcina Porębskiego zam. ul. Cicha 3,  99-320 Żychlin dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Adaptacji budynku gospodarczego  na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in.: naprawa silników, skrzyń biegów, zawieszeń, układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana płynów eksploatacyjnych, rozrządów, świec zapłonowych, itp.”  Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów  z naniesionym projektem  przedsięwzięcia,  kartę informacyjną  przedsięwzięcia,  wypis  z  rejestru gruntów  działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.15.4.2011 z dnia 2011.10.25. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.15.5.2011  z dnia 2011.10.25. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

            Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi -  znak: WOOŚ.4240.892.2011.MG  z dnia  16.11.2011 r.  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – znak: PSSE-ZNS/MS/481/109/11 z dnia 16.11.2011 r. planowane przedsięwzięcie nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie przedstawionej przez inwestora informacji o przedsięwzięciu, będzie ono polegać na  adaptacji budynku gospodarczego  na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in.: naprawa silników, skrzyń biegów, zawieszeń, układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana płynów eksploatacyjnych, rozrządów, świec zapłonowych, itp.

               Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 3 ust. 1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) – „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt. 17 – 19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów”.

              Przedsięwzięcie zostanie  zrealizowane  w Żychlinie przy ul. Cichej 3, na terenie dz. o nr ewid. 975. Projektowany warsztat obsługowo-naprawczy samochodów będzie się składał z jednego stanowiska. Planuje się m.in. montaż instalacji do odciągu spalin oraz montaż podnośnika. Ponadto w warsztacie będą wykorzystywane narzędzia ręczne.  W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się uruchomienia lakierni ani urządzeń do nakładania powłok  ochronnych. Naprawa samochodów będzie prowadzona przy zamkniętych drzwiach warsztatu w związku z tym uciążliwość hałasowa zamknie się na terenie warsztatu.

                 Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji należy stwierdzić, że nie będzie ona powodowała nowych uciążliwości związanych z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

                Ze względu na charakter planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

                Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi.

                W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

W otoczeniu obszaru lokalizacji przedsięwzięcia znajdują się formy ochrony przyrody:

·         w odległości około 5,4 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Przysowy”,

·         w odległości około 10,4 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 10001”,

·         w odległości około 9,8 km znajduje się Obszar  Chronionego Krajobrazu „Pradolina Warszawsko-Berlińska”,

·         w odległości 5,7 km znajduje się Proponowany Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Przysowy i Słudwi”,

·         w odległości 10 km znajduje się Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty „Pradolina Bzury-Neru”.

 

 

         Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  miało  wpływu na powyższe formy ochrony przyrody.

        W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W zasięgu oddziaływania inwestycji  i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód  stojących.  W  rejonie  planowanej  budowy   brak  jest  uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

       Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia brak jest  trans granicznego oddziaływania na środowisko.

 

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

 

P o u c z e n i e

 

                  Na  niniejsze postanowienie  przysługuje stronom zażalenie. Zażalenie wnosi się      w terminie 7 dni od daty jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

 

                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                          /-/Zofia Pietrzak

                                                                                 Inspektor

 

 

Otrzymują:

1.     Marcin Porębski

ul. Cicha 3

99-320  Żychlin

2.     Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.     A/a   

 

Do wiadomości:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;    90 – 113 Łódź

2.     Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;     99-300 Kutno

Powiadom znajomego