W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13.07.2011

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13.07.2011

Żychlin, 2011.07.13.

RGO. 6220.11.4.2011

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. .Nr 98, poz. 1071. ze zm.), w związku z art. 63ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 3 listopada 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z 21 maja 2010 r. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Cezarego Kowalskiego 28, 99-320 Żychlin

 

Burmistrz Gminy Żychlin

postanawia

1.  Nałożyć na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ rozbudowie fermy krów mlecznych na działce nr ewid. 73 w Chochohwie o 100 sztuk, gmina Żychlin ".

2. Określić pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)  oddziaływanie skumulowane planowanego przedsięwzięcia wraz z istniejącym budynkiem inwentarskim,

2)   ochrony przed hałasem:

a.   oddziaływanie akustyczne wraz ze wskazaniem graficznym jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej, wykonane w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-1509613-2:2002 - obliczenia należy przeprowadzić na wysokości 1,5 m na terenie niezabudowanym oraz na wysokości 4 m przy elewacji zabudowy mieszkaniowej;

b.   zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) oraz art. 9 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717), załączenie klasyfikacji akustycznej terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją,potwierdzonej przez właściwą, ze względu lokalizacji, jednostkę samorządu terytorialnego w celu uszczegółowienia lokalizacji terenów chronionych akustycznie, z podaniem numerów działek i określeniem dla nich dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826);

3)                analizę emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z graficznym przedstawieniem wyników, uwzględniającą aktualne tło zanieczyszczeń w powietrzu w rejonie przedsięwzięcia określone przez WIOŚ,

4)       magazynowanie i zagospodarowanie powstających odchodów zwierzęcych wraz z wyliczeniem niezbędnej powierzchni do wykorzystania ich jako nawóz naturalny,

5)   podanie planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym źródło zaopatrzenia w wodę, postępowanie ze ściekami socjalno-bytowymi i technologicznymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi,

6)   opisanie odpadów powstających na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji, a także sposób postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7)   przedstawienie charakterystyki środowiska przyrodniczego oraz oddziaływaniaprojektowanej inwestycji na ten element środowiska,

8)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanymprzedsięwzięciem.

Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2011 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Pana Cezarego Kowalskiego zam. Chochołów 28, 99-320 Żychlin, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Rozbudowa fermy krów mlecznych na działce nr 73 w Chochołowie o 100 s/tuk".

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionym projektem inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia, skrócony wypis z rejestru gruntów, na których realizowana będzie inwestycja oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska w Łodzi, pismo znak: RGO. 6220.11. 1 .2011 z dnia 2011.06.16. oraz PaństwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.11.2.2011 z dnia2011.06.16. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Po analizie dokumentacji w/w organy wydały postanowienia:

•    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie - pismo znak: PSSE-ZNS/MS/481/62/11 z dnia 01.07.2011 r. (wpł. 06.07.2011 r.) uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;

•    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ-II. 4242.583.2011. JW. z dnia 07.07.2011 r. wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalając jednocześnie zakres raportu, który przedstawiono w sentencji niniejszego postanowienia. Cechy przedsięwzięcia takie jak:

Projektowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1, pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) " należy do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Ze względu na charakter i skalę inwestycji oraz na podstawie przedstawionej przez inwestora informacji o inwestycji, będzie ono polegać na rozbudowie fermy krów mlecznych o 100 sztuk na działce nr ewid. 73 w Chochołowie, gmina Żychlin.

Obecnie na terenie przedmiotowej działki znajduje się budynek inwentarski o obsadzie 100 sztuk krów, budynek mieszkamy, budynek gospodarczy z przeznaczeniem na pasze objętościowe oraz stodoła, która jest przeznaczona do rozbiórki.

Produkcja mleka w skali roku wynosić będzie 1 950 000 litrów. Na terenie inwestycji znajdować się będzie zbiornik na mleko o pojemności 11 300 litrów oraz dojarnia i maszynyobsługujące produkcję, tj. paszowóz, ciągnik, ładowarka teleskopowa, przyczepa o ładowności 14 ton.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika na terenie gospodarstwa, a następnie do ekologicznej oczyszczalni przydomowej. Powstające ścieki technologiczne odprowadzane są do szczelnego zbiornika. Wody opadowe z dachów odprowadzane są dostudzienek chłonnych znajdujących się przy rurach opadowych. Gnojowica magazynowana jest w zbiornikach umieszczonych w budynku umożliwiającym magazynowanie przez 6 miesięcy, a następnie wywożona na pola uprawne jako nawóz. Projektowana jest płyta obornikowa opowierzchni 100 m2, przeznaczona do przechowywania obornika.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce, na której obecnieznajduje się budynek inwentarski o obsadzie 100 sztuk krów (100 DJP). Łączna obsada na terenie przedmiotowej działki po realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić 200 sztuk (200 DJP), co może powodować kumulowanie się oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia i istniejącego budynku inwentarskiego.

W związku ze zwiększoną obsadą krów na terenie gospodarstwa nastąpi zwiększenie zapotrzebowania na wodę, surowce, paliwa i energię elektryczną.

Inwestycja będzie głównie oddziaływać na środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza z budynków inwentarskich, z instalacji do przeładunku i magazynowania pasz oraz pojazdów poruszających się po terenie inwestycji, poprzez emisję hałasu wywoływaną przez transport samochodowy, pracę urządzeń wentylacyjnych, utrzymanie zwierząt w budynku, jak również powstawanie odpadów oraz wykorzystywanie obornika i gnojówki.

Projektowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć, w przypadkuktórego występuje ryzyko poważnej awarii przemysłowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i poza obszarami górskimi. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższymi obszarami ochrony należącymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są:

•          Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Przysowy i Słudwi PLB 100003 w odległości około 875m,

•          Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska w odległości około 16 km,

•          Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty Neru PLH 100006 Pradolina Bzury i Neru

•          Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy w odległości około 940 m,

•          Obszary Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej w odległości około 16 km.

Teren planowanej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Gęstość zaludnienia gminy Żychlin wynosi około 172 os./km2. W zasięgu oddziaływania inwestycji i wjej najbliższej okolicy nie występują

jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jestuzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja będzie realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty jegodoręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

 

                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                          /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.  Pan Cezary Kowalski
Chochołów 28.
99-320 Żychlin

2.                 Strony postępowania wg odrębnego

3.                 BIP UG Żychlin/Tablica ogłoszeń UG Żychlin

4.                 A/a

 

Do wiadomości:

1.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25;                       90-113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Kościuszki 14;                        99-300 Kutno

Powiadom znajomego