W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11.07.2011 r.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11.07.2011 r.

Żychlin, 2011.07.11

RGO. 6220.14.1.2011

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. ,Nr 98, poz. 1071. ze zm.), w związku z art. 63ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z 21 maja 2010 r. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Urząd Gminy Oporów zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach znak: SKO.4009-22/11 dotyczącym wyłączenia organu Wójta Gminy Oporów od sprawy załatwienia wniosku Pana Tomasza Gajewicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy królików na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 102/1 w miejscowości Oporów

 

Burmistrz Gminy Żychlin

postanawia

1.  Nałożyć na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanegoprzedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie fermy królików na działce nr ewid. 102/1położonej w obrębie miejscowości Oporów gmina Oporów" na środowisko.

2.   Ustalić pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy ooś, przy czym wskazać na konieczność zwrócenia w raporcie szczególnej uwagi na:

•          oddziaływanie skumulowane planowanego przedsięwzięcia z obiektami królikami na działce przyległej przewidzianej do wspólnego zagospodarowania,

•          magazynowanie i zagospodarowanie powstających dochodów zwierzęcych wraz z wyliczeniem niezbędnej powierzchni do wykorzystania ich jako nawóz naturalny,

•     ochronę przed hałasem:

-     oddziaływanie akustyczne wraz ze wskazaniem graficznym jego zasięgu orazpotencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej wykonanew oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jestzgodny z normą PN-ISO9613-2:2002 - obliczenia należy przeprowadzić na
wysokości 1,5 m na terenie niezabudowanym oraz na wysokości 4 m przy elewacji zabudowy mieszkaniowej,

-     zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) oraz art. 9 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz, 717), załączenie klasyfikacji akustycznej terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją, potwierdzonej przez właściwą ze względu na lokalizację, jednostkę samorządu terytorialnego w celu uszczegółowienia lokalizacji terenów chronionych akustycznie, z podaniem numerów działek i określenia dla nich dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, póz. 826),

•          analizę emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z graficznym przedstawieniem wyników, uwzględniającą aktualne tło zanieczyszczeń w powietrzu w rejonie przedsięwzięcia określone przez WIOŚ,

•          podanie planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

•          opisanie odpadów powstających na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji, a także sposób postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

•          przedstawienie charakterystyki środowiska przyrodniczego oraz oddziaływaniaprojektowanej inwestycji na ten element środowiska, analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Uzasadnienie

W dniu 29 czerwca 2011 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynęło Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach o wyznaczeniu Burmistrza Gminy Żychlin do załatwienia sprawy z wniosku Pana Tomasza Gajewicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy królików na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 102/1 w miejscowości Oporów.

W dniu 5 lipca 2011 r. Urząd Gminy Oporów przesłał do tutejszego Urzędu posiadanedokumenty w tej sprawie, między innymi:

•          Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie -znak: PSSE-ZNS/MS/481/23/11 z dnia 08.03.2011 r.- uznające za zasadneprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 1, poz. 1227, ostatnia zmiana Dz. U. z 20109 r. Nr 2132, poz. 1397

•          Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak:
WOOS-II.4240.213.201 UW z dnia 03.06.2011 r. - wyrażające opinię, że dlaprzedsięwzięcia polegającego na budowie fermy królików na działce nr ewid. 102/1 położonej w miejscowości Oporów, gmina Oporów istnieje koniecznośćprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji, ustalając jednocześnie zakres raportu, który przedstawiono w sentencji niniejszego postanowienia.

Cechy przedsięwzięcia takie jak:

Projektowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1, pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213, poz.1397) „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) " należy do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

Ze względu na charakter i skalę inwestycji oraz na podstawie przedstawionej przez inwestora informacji o inwestycji, będzie ono polegać na budowie fermy królików o powierzchni zabudowy kompleksu około 1620 m   na działce nr ewid. 102/1, która obecnie jest wykorzystywana jako pole uprawne.

Projektowane obiekty będą stanowić kompleks dla prowadzenia hodowli królików w technologii naprzemiennej, tj. w jednej hali chów matek i samców z królikami ssącymi o wadze do l kg oraz w drugiej hali dalszy chów (dotuczenie) młodych królików do wagi 2,8 kg. W budynkach prowadzony będzie chów klatkowy. W ciągu roku prowadzonych będzie 7 cykli trwających po 49 dni, naprzemienny system odchowu w klatkach z dwutygodniową przerwą na dezynfekcję. Ilość zwierząt wynosić będzie:

•     faza I: matki karmiące - 950 sztuk (6,65 DJP),

samce - 50 sztuk (0,35 DJP),

króliczki ssące (o wadze do I kg) - 4950 sztuk (34,65 DJP),

•     faza II: króliki na tucz do 2,8 kg - 5400 sztuk (37,8 DJP).
Łączna obsada w projektowanych obiektach wynosić będzie 79,45 DJP.

Powstający na terenie inwestycji obornik gromadzony będzie czasowo na szczelnej płycie o powierzchni około 300 m2, a odcieki z płyty gromadzone będą w szczelnym zbiorniku o pojemności około 20 m3. Obornik wraz z wodami gnojowymi przekazywany będzie rolnikom na podstawie umów do rolniczego wykorzystania jako nawóz naturalny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewid. 102/1. która przewidziana jest do wspólnego zagospodarowania z przyległą działką, na której znajdują się obiekty królikami z prowadzoną tego typu hodowlą. W związku z tym nastąpi kumulowanie się oddziaływań na środowisko planowanych i istniejących obiektów królikami. Inwestycja będzie oddziaływać na środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza z budynków inwentarskich, z instalacji do przeładunku i magazynowania pasz oraz pojazdów poruszających się po terenie inwestycji, poprzez emisję hałasu wywoływaną przez transport samochodowy, pracę urządzeń wentylacyjnych, utrzymanie zwierząt w budynku a także powstawanie odpadów i wykorzystywanie obornika.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe obszary Natura 2000 w rejonie inwestycji to:

•          w odległości 5,1 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Przysowy iSłudwi"(PLB1000Q3),

•          w odległości około 11,2 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 10001",

•    Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty „Pradolina Bzury-Neru (PLH 100006),

•         w odległości około 8,6 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „DolinaPrzysowy",

•         w odległości około 10,8 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „PradolinaWarszawsko- Berlińska",

Inwestycja leży poza zasięgiem obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi.

Gęstość zaludnienia gminy Oporów wynosi około 40 osób/km2. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można stwierdzić, iż nie będzie onopowodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty jegodoręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                             -/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.    Pan Tomasz Gajewicz

Zam. Dudki 16 A;        99-300 Kutno

2.                Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

3.                Tablica ogłoszeń UG Żychlin

4.                A/a

 

Do wiadomości:

1.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25;                       90-113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Kościuszki 14;                        99-300 Kutno

Powiadom znajomego