W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30.05.2011

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30.05.2011

Żychlin, 2011.05.30.

RGO. 6220.7.3.2011

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Nr 98, póz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w związku z art. 63ust. 2 i art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 póz. 1397), po zasięgnięciu opiniiRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego InspektoraSanitarnego w Łodzi

stwierdzam

że, dla projektu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żychlin na lata 2009-2015" nie istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu.

Uzasadnienie

W dniu 2 maja 2011 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek GminnegoCentrum Promocji i Informacji w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żychlin na lata 2009-2015" Do wniosku dołączono w/w program.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: GCPI.0300.41.2011 z dnia 2011.05.02. oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, pismo znak: GCPI. 0300.42.2011 z dnia 2011.05.02. z wnioskiem w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 2011.05.18. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzupełnienie wniosku zgodnie z art. 48 ust. 3 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227, ostatnia zmiana: Dz, U. z 2011 r. Nr 32, póz. 159).

W dniu 19 maja 2011 r. Gmina Żychlin uzupełniła przedmiotowy wniosek w odniesieniu do art. 48 ust. 3 i art. 49 w/w ustawy.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOS-1.410.88.201 l.AJ z dnia 20.05,2011 r. i Państwowego Wojewódzkiego InspektoraSanitarnego - znak: PWIS-NSOZNS.9022.1.66.2011 z dnia 24.05.2011 r. odstąpiono odprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu programu.

W oparciu o przedstawione materiały zawierające uwarunkowania, o których mowa w art. 49 w/w ustawy, realizacja przedmiotowego programu nie spowoduje znaczącegooddziaływania na środowisko a projekt dotyczy obszarów w granicach gminy Żychlin.

Prace przewidziane do wykonania w związku z realizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żychlina na lata 2009 - 2015", mają na celu odnowę zdegradowanych i zagrożonych marginalizacją obszarów miasta m.in. poprzez ochronę obiektów o wartości architektonicznej, rozwój infrastruktury dla celów turystycznych, rozwój infrastruktury technicznej i mieszkaniowej, modernizację nawierzchni ulic. Program rewitalizacji jest zgodny z założeniami zawartymi w: „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żychlin",   „Programie ochrony środowiska Gminy Żychlin" oraz „Wieloletnim planie inwestycyjnym".

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.    Gminne Centrum Promocji i Informacji
ul. Barlickiego 15.

99-320 Żychlin

2.                 BIP i tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie

3.                 A/a

Powiadom znajomego