W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Referat Organizacyjno - Prawny

Referat Organizacyjno - Prawny

Do zadań Referatu Organizacyjno – Prawnego  należy:   

1.    Wykonywanie obsługi organizacyjnej Urzędu.

2.    Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

3.    Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.

4.   Zapewnienie warunków do prowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych.

5.    Prowadzenie spraw socjalnych.

6.    Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy, kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych.

7.    Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji.

8.    Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do urzędu.

9.    Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.

10.  Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.

11.  Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem i przewodniczącym rady bądź kierowanie ich do właściwych Referatów.

12.  Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady, jej komisji i Urzędu oraz  sprawozdań z realizacji.

13.  Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem Sesji Rady,  posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji.

14.  Protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań Radnych.

15.  Prowadzenie rejestru uchwał Rady i komisji w tym rejestru aktów prawa miejscowego.

16.  Przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy.

17.  Przygotowywanie i przekazanie dokumentów do archiwum zakładowego.

18.  Opracowanie informacji i sprawozdań z zakresu realizacji uchwał Rady.

19.  Planowanie kosztów utrzymania Urzędu, analiza i rozliczanie się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy.

20.  Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy i czasem pracy wszystkich pracowników Urzędu.

21.  Prowadzenie książki kontroli.

22.  Przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich  adresatowi w miejscu   zamieszkania.

23.  Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami.

24.  Prowadzenie spraw należących do administratora danych osobowych w Urzędzie Gminy.

25.  Opracowywanie materiałów do programów przeciwdziałania bezrobociu.

26.  Występowanie do PUP o przydział środków finansowych na zorganizowanie miejsc pracy.

27.  Prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych.

28.  Prowadzenie spraw związanych z organizacją robót publicznych.

29.  Obsługa transportowa organów gminy i urzędu.

30.  Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego.

31.  Utrzymywanie porządku i czystości   w pomieszczeniach zajmowanych przez urząd.

32.  Prowadzenie remontów i napraw oraz konserwacji budynku urzędu i inwentarza biurowego.

33.  Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne.

34.  Prowadzenie księgi inwentarzowej.

35.  Przeprowadzanie kontroli stanu bhp - okresowa analiza stanu bhp.

36.  Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych.

 

Referat Finansowy

Do zadań i kompetencji Referatu Finansowego należy:  

1.    Przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

2.    Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonaniu budżetu Gminy.

3.    Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej urzędu.

4.    Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.

5.    Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

6.    Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

7.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych - księgowości podatkowej, księgowości syntetycznej i analitycznej, wykonywanie planów finansowych, rozliczanie inwentaryzacji.

8.    Dokonanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.

9.    Przygotowywanie sprawozdań finansowych.

10.  Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

11.  Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.

12.  Gromadzenie i przechowywanie deklaracji podatkowych i wykazów od nieruchomości składanych organowi gminy.

13.  Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat.

14.  Wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, prowadzenie ewidencji i aktualizacji.

15.  Przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących podatków i opłat lokalnych.

16.  Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

17.  Sporządzanie list płac pracowników Urzędu, MGOPS, przedszkoli i szkół podstawowych,  gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

18.  Prowadzenie obsługi księgowej MGOPS, przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

19.  Prowadzenie obsługi księgowej OSP.

20.  Rozliczenia podatku VAT.

21.  Prowadzenie i rozliczanie świadczeń na fundusz ubezpieczeń społecznych.

22.  Współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

23.  Wypełnianie zaświadczeń do wniosków emerytalno-rentowych.

24.  Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej. 

 

Powiadom znajomego