W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Informacja na temat wyborów ławników sądowych

Informacja na temat wyborów ławników sądowych

WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023

informacja na temat wyborów ławników sądowych

na kadencję 2020 - 2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

         ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

         ŁAWNIKIEM NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie - zakładka „WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023” w pokoju 1 Biuro Podawcze i w pokoju 9 Sekretariat Urzędu Gminy w Żychlinie,

ul. Barlickiego 15.

Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693).

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
           a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 2. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia złożonego przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis

lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.) .

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną

do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez dalszego biegu.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żychlinie pod numerem telefonu (24) 351-20-32 lub 33.

FORMULARZE DOKUMENTÓW DOSTĘPNE DO POBRANIA

- NA STRONIE BIP URZĘDU GMINY W ŻYCHLINIE - W POK. 1 Biuro Podawcze i w POK. 9 Sekretariat Urzędu Gminy w Żychlinie.

PRZYDATNE LINKI I DOKUMENTY DO POPRABIA:

Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - LINK

Lista poparcia co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy - PLIK PDF

 • oświadczenie (przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) - PLIK PDF
 • oświadczenie (władza rodzicielska) - PLIK PDF
 • KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA - formularz będzie dostępny w terminie późniejszym - PLIK PDF

Powiadom znajomego