W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników

Żychlin, dn. 14.06.2011 r.

 

INFORMACJA

o zgłaszaniu kandydatów na ławników

na kadencję 2012-2015

 

OP. 533.2.2011

 

                         W związku zakończeniem z dniem 31 grudnia 2011 r. kadencji ławników oraz ustawowym obowiązkiem dokonania ich wyboru przez rady gmin na nową kadencję 2012-2015 proszę o dokonanie zgłoszeń kandydatów na ławników:

-     do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie, w tym także do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

-     do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

 

Informuję, że zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)   jest nieskazitelnego charakteru,

3)   ukończył 30 lat,

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)   nie przekroczył 70 lat,

6)   jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.             

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 § 1 ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)   duchowni,

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)   radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

               Kandydatów na  ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Żychlinie).

               Tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Zgłoszeń kandydatów na ławników należy dokonywać w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie (pokój nr 17) na kartach zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

5)   dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty, o których mowa w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wzory oświadczeń oraz wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika dostępne są w Urzędzie Gminy w Żychlinie (pokój nr 17) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie http://www.bip.gminazychlin.pl.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

 

Informuję, że dla Gminy Żychlin ustalono limit ławników:

-    do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi w liczbie 2 osób (z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy),

-    do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie ogółem 6 osób, w tym ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa prawy – 3 osoby.

  

 

                                                                                                                                                                                                Sekretarz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                              /-/ Waldemar Bartochowski

Powiadom znajomego