W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

I.    Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych                         i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych

-     art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.  z 2019 r.   poz. 1170 z późn. zm.).

 

Osoba fizyczna lub osoba prawna jest zobowiązana:

1).   Składać bez wezwania, w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok kalendarzowy, sporządzony na formularzu DT i DT-1A,  a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku.

2).   Odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia    okoliczności.

       3).   Podatek płatny jest w 2 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego                          

               w terminie  do dnia 15 lutego i  15 września każdego roku.

       4).   Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

              1).  po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek ten płatny jest w dwóch ratach 

               proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego terminie:

              a). w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

              b). do dnia 15 września danego roku – II rata,

              2). od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania

              obowiązku podatkowego.

        5).  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się 

              proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

        6).  Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych wpłaca się bez wezwania w kasie Urzędu lub na  

              rachunek bankowy Urzędu Gminy w Żychlinie:  BS Żychlin:    88 9022 0007 0000 2408 2008 0007

        7).  W przypadku uchylania się od zapłaty wystawia się upomnienie, a następnie tytuł                                             

              wykonawczy przesyłany do właściwego  miejscowo Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności

               egzekucyjnych.

 

II.   Wymagane dokumenty

1.   W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu zakupu lub wyrejestrowania, sprzedaży, należy zgłosić obowiązek

      podatkowy.  Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 i DT-1A oraz załączyć 

      następujące dokumenty:

- umowę kupna – sprzedaży

            -  dowód rejestracyjny - do okazania  

2.  Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

3.  Obowiązek podatkowy powstaje  także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.  

4. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. 

 

III. Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Gminy  pokój  nr 1 lub  Referat Finansowy pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

  

Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

2.  Obwieszczenie Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju  z dnia  15  października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportu obowiązujących w 2020 r. (M.P.  z 2019 r. poz. 1020 ).

3.  Obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738).

4.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

5. Uchwała Nr XV/65/2019 Rady Miejskiej w  Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

 

Opr. A.D. 01.04.2020 r.

 

Powiadom znajomego