W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Pomoc Publiczna

Pomoc Publiczna

 

 

KARTA INFORMACYJNA  - POMOC  PUBLICZNA
 

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE

 ul. Barlickiego 15
tel. (024) 351-20-42, 24 351-20-33  fax. (024) 351-20-31

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek  730 – 1530, środa 730 – 1630, piątek 730 -1430

                                               e-mail: podatki@gminazychlin.pl

                                                           sekretariat@gminazychlin.pl

 

 

Udzielanie pomocy publicznej  w spłacie zobowiązań podatkowych

w formie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 900 z późn. zm.),
  2. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708),
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 350),
  4. Rozporządzenie Komisji WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.1)
  5. Rozporządzenie Komisji WE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. s.9,  zm. Dz. U.UE.L.2019.51l.1 z 22.02.2019 r.)
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r.  Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się  o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810)
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 461)
  9. Ustawa o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

 

 1. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU

Referat Finansowy pokój nr 4, biuro podawcze  lub ze strony internetowej http://www.bip.gminazychlin.pl

 

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Biuro podawcze pokój nr 1 (parter) lub Referat Finansowy pokój nr 4 (I piętro)

 

 1. MIEJSCE ROZPATRZENIA SPRAWY

Referat Finansowy  pokój nr 4  telefon -  024 351-20-42

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Zainteresowany udzieleniem pomocy publicznej w formie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych powinien przedłożyć wypełniony wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań (Fn-1) podpisany osobiście lub przez pełnomocnika wraz z pisemnym uzasadnieniem wniesionej prośby, dokumentami potwierdzającymi okoliczności wskazane we wniosku oraz odzwierciedlającymi sytuację materialno-finansową wnioskodawcy oraz:

 

OSOBY PRAWNE:

 • Wskazanie charakteru pomocy, o której udzielenie podatnik ubiega się w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej*,
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat  albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu z takiej pomocy w tym okresie (Fn – 6)*, oraz
 • Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na  formularzu informacji określonego w rozporządzeniu RM z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegając się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) (Fn – 5)*,
 • oraz wszelkich Informacji uzasadniających składany wniosek, w  tym  sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, m.in.:
  • kopie bieżących sprawozdań finansowych
  • zestawienia środków trwałych i ich ewentualnych obciążeń
  • zestawienie posiadanych nieruchomości
  • zestawienie posiadanych ruchomości większej wartości
  • posiadane zadłużenie (kredyty , pożyczki) na dzień złożenia wniosku

! Ważne

*        Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy  z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (t.j. Dz. U. z  2020 r.  poz. 708) do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczenia oraz informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.    

          Zgodnie z art. 169 §1 ustawy – ustawy  Ordynacja podatkowa nie uzupełnienie braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

 

OSOBY FIZYCZNE, ROLNICY ORAZ SPÓŁKI OSOBOWE:

 • Oświadczenie o sytuacji majątkowej (Fn – 7)  z dołączonymi dokumentami obrazującymi wysokości uzyskiwanych dochodów własnych i pozostałych członków  rodziny wspólnie zamieszkałych oraz wysokość ponoszonych kosztów z tyt. utrzymania tj. np.
 • zaświadczenie o zarobkach z zakładów pracy, odcinki rent lub emerytur,
 • zaświadczenia o wysokości stypendium dzieci,
 • dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów, świadczeń z pomocy społecznej,
 • dokumenty potwierdzające inne uzyskiwane dochody, np. z dzierżawy, najmu, odszkodowania, płatności bezpośrednie w rolnictwie
 • kserokopie PIT – u  za rok ubiegły (współmałżonków, dzieci, innych członków gospodarstwa domowego),                                                    
 • rachunki za prąd, gaz, wodę  itp.     
 • dokumenty potwierdzające inne wydatki mające wpływ na sytuację finansową (leczenie, nauka itp.)
 • posiadane zadłużenie (kredyty , pożyczki) na dzień złożenia wniosku

 

! Ważne  Ponadto rolnicy ubiegający się o pomoc zobowiązani są do złożenia*:

 • Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu  2  poprzedzających go lat obrotowych albo informację przedstawianą przez wnioskodawcę ubiegającego się o  pomoc de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie (Fn – 3), albo oświadczenie o niekorzystaniu z  pomocy de minimis w tym okresie (Fn -4)

 

! Ważne

*           Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy  z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (t.j. Dz. U. z  2020 poz. 708) do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczenia lub informacji, o których mowa w art. 37  ustawy  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.    

          Zgodnie z art. 169 §1 ustawy – ustawy Ordynacja podatkowa nie uzupełnienie braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

 

 

 1. OPŁATY SKARBOWE

 Wniosek nie podlega opłacie.

Opata skarbowa:  – 17 zł  –  w przypadku dołączenia do wniosku  dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 

 

 1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rozpatrzenie podania i wydanie decyzji: w ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego – 2 miesiące. Decyzja jest dostarczana pocztą lub za pośrednictwem  gońca.      

 
 1. TRYB ODWOŁAWCZY

 

       Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji, na piśmie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego                        

       w Skierniewicach  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Żychlina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       Odwołanie  od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  

      przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Opr. A.D. 01.04.2020 r.

Powiadom znajomego