W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gm. Żychlin w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Druk do    pobrania,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - Druk do pobrania,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - Druk do pobrania,

- prowadzenia grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - Druk do pobrania

udzielane jest w drodze decyzji Burmistrza Gminy Żychlin.

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie  o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować  gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

 

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia burmistrz może:

1) wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać burmistrzowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

 

Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji burmistrza.

 

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

 

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 

Sprawę prowadzi 

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok. Nr 20,

tel. (24) 351-20-39

Powiadom znajomego