W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Statut określa zasady działania oraz tryb wyboru radnych Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin, zwanej „Radą”.

§2

1.       Rada jest reprezentacją uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Żychlin.

2.       Podstawą działalności Rady jest praca społeczna młodzieżowych Radnych.

3.       Rada jest organem apolitycznym.

4.       Rada jest organem konsultacyjnym dla organów samorządu gminy.

5.       Siedziba Rady mieści się w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15.

 

§3

Celem działania Rady jest:

1)      upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży,

2)      kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;

3)      stworzenie przedstawicielom władz lokalnych możliwości konsultacji z reprezentacją młodzieży,

4)      reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży,

5)      występowanie w imieniu młodzieży do odpowiednich władz,

6)      opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących młodzieży Gminy Żychlin,

7)      współpraca przy organizowaniu życia kulturalnego młodzieży,

8)      wspieranie młodych talentów,

9)      inicjowanie i propagowanie działań na rzecz rozwoju sportu, turystyki i ekologii,

10)   inicjowanie i propagowanie działań kulturalnych, artystycznych i naukowych,

11)   aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym Gminy Żychlin.

 

§4

Rada Realizuje swoje zadania poprzez:

1)      delegowanie członków Rady na sesje Rady Miejskiej w Żychlinie i posiedzenia 
jej komisji,

2)      występowanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz Burmistrza Gminy Żychlin z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej,

3)      opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów przekazanych do konsultacji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie,

4)      współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji młodzieżowych imprez, m.in. kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Żychlin,

5)      promowanie oraz inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności naukowej, sportowej, charytatywnej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska,

6)      udzielenie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich,

7)      nawiązywanie współpracy z samorządami uczniowskimi oraz miejskimi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami,

8)      propagowanie celów Rady, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

 

§5

Do zadań Rady należy:

1)      podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących młodzieży gminy,

2)      powołanie stałych i doraźnych komisji do wykonywania określonych zadań oraz ustalenie przedmiotu działania, a także składu osobowego poszczególnych komisji,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi Młodzieżowymi Radami Gmin lub podobnego typu organizacjami,

4)      formułowanie stanowisk w kwestiach dotyczących spraw młodzieży,

5)      wybór Prezydium Rady i Komisji Rady.

 

 

Rozdział II

Organizacja wewnętrzna Rady

 

§6

1.       Rada składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży zameldowanej w Gminie Żychlin, uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Żychlin.

2.       W skład Rady wchodzi 15 radnych, w tym:

1)      6 przedstawicieli Gimnazjum w Żychlinie,

2)      3 przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie,

3)      6 przedstawicieli szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Żychlinie.

3.       Zasady wyboru członków Rady określają postanowienia Rozdziału IV  Statutu.

4.       Radny w szczególności:

1)      reprezentuje swoją szkołę i uczniów uczących się w niej oraz całe środowisko młodzieżowe,

2)      utrzymuje stałą więź ze szkołą, Samorządem Uczniowskim oraz młodzieżą, przyjmuje od nich skargi i wnioski przedstawiając je Radzie,

3)      ma prawo do pełnego uczestnictwa we wszystkich działaniach Rady,

5.       Jeśli obowiązki radnego zmuszałyby go do opuszczenia zajęć lekcyjnych, radny ma prawo otrzymać usprawiedliwienie podpisane przez przewodniczącego Rady lub innego członka Prezydium,

6.       Radny przed objęciem mandatu składa następującą przysięgę: "Ślubuje uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Żychlin, działać zawsze w zgodzie z prawem, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin".

 

§7

1.       Radnych powołuje młodzież szkolna na okres dwuletniej kadencji w wyborach przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV z corocznym uzupełnieniem składu Rady o tych radnych, którzy kończą szkołę ponadgimnazjalną.

2.       Wybory uzupełniające do Rady organizuje samorząd uczniowski szkoły, w której mandat radnego wygasa.

 

§8

1.       Do wewnętrznych organów Rady należą:

1)      Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium,

2)      komisje stałe powoływane przez Radę,

3)      komisje doraźne powoływane przez Radę do określonych zadań.

2.       W skład Prezydium wchodzą:

1)      Przewodniczący,

2)      Wiceprzewodniczący,

3)      Sekretarz,

4)      Przewodniczący komisji stałych.

3.       Prezydium jest organem wykonawczym Rady.

 

§9

1.       Wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

2.       Czynności związane z zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1)      określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

2)      przygotowanie projektu porządku obrad,

3)      dokonanie otwarcia sesji,

4)      powierzenia przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

 

§10

Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący:

1)      organizuje pracę Rady, a w szczególności:

a)      zwołuje sesje,

b)      czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu;

2)      prowadzi obrady Rady, a w szczególności:

a)      przewodniczy obradom,

b)      sprawuje policje sesyjną,

c)      zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

d)      podpisuje uchwały Rady;

3)      reprezentuje Radę na zewnątrz.

 

§11

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

 

§12

1.       Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2.       Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust.1 dokonuje Przewodniczący.

 

§13

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych w Statucie dla Przewodniczącego w razie nieobecności Przewodniczącego lub wakatu na stanowisko przewodniczącego.

 

§14

1.       Rada na wniosek 1/3 jej składu, może odwołać Prezydium lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji, bezwzględną większością ustawowego składu Rady, jeżeli ich działalność jest sprzeczna ze Statutem oraz gdy szkodzi interesom młodzieży.

2.       Odwołanie członka Prezydium jest równoznaczne z odwołaniem go z pełnionej funkcji.

3.       W razie odwołania Prezydium lub poszczególnych jego członków, Rada w głosowaniu tajnym w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty odwołania powołuje nowe Prezydium, bądź uzupełnia jego skład. Brak wyboru w tym terminie powoduje odwołanie rady.

 

§15

1.       Do zadań Prezydium należy:

1)      przygotowanie projektów uchwał Rady,

2)      przygotowanie deklaracji, oświadczeń, apeli oraz opinii Rady,

3)      określenie sposobu wykonywania uchwał podjętych przez Radę.

2.       Prezydium obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3.       Podczas prowadzenia posiedzeń Prezydium stosuje przepisy § 9 Statutu.

 

§16

1.       Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada może powołać stałe lub doraźne komisje.

2.       Skład i zakres działania komisji stałych i doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

3.       Przewodniczący powołanej komisji przedkłada Radzie plan pracy komisji oraz, z końcem roku lub kadencji sprawozdanie z jej działalności.

 

Rozdział III

Tryb pracy Rady

 

I.       Sesje Rady

 

§17

1.       Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w statucie.

2.       Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1)      czynności proceduralne,

2)      deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,

3)      oświadczenia- zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4)      apele - zawierające formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5)      opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3.       Do postanowień deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§18

1.       Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością niezbędną do wypełnienia zadań Rady, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; z pominięciem miesiąca lipiec i sierpnia.

2.       Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3.       Sesje nadzwyczajne poświęcone są sprawom pilnym, które wymagają niezwłocznego rozstrzygnięcia.

4.       Sesje nadzwyczajne są zwoływane na wniosek przewodniczącego lub co najmniej 1/3 składu Rady w ciągu 7 dni od złożenia wniosku do Przewodniczącego. Przewodniczący powiadamia radnych o terminie i projekcie porządku obrad, nie później niż na dwa dni przed terminem sesji w formie pisemnej lub telefonicznej.

5.       Sesja nadzwyczajna może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz uroczystości państwowych lub gminnych.

 

II. Przygotowanie i prowadzenie sesji

 

§19

1.       Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2.       Przygotowanie sesji obejmuje:

1)      ustalenie porządku obrad,

2)      ustalenie czasu i miejsca obrad,

3)      dostarczenie radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów obrad.

3.       Sesje zwołuje Przewodniczący powiadamiając radnych najpóźniej 14 dni przed terminem obrad, w formie pisemnej lub telefonicznej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4.

4.       W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 3, Rada może podjąć uchwałę 
o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.

 

§20

1.       Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2.       Na wniosek Przewodniczącego bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3.       Postanowienie ust. 2 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.

 

 

§21

Posiedzenia Rady są jawne. O miejscu, terminie i przedmiocie obrad ogłasza się publicznie podając między innymi informację na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żychlinie oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach.

 

§22

1.       Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.

2.       Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania się posiedzenia Rady spadnie poniżej składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§23

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

 

§24

1.       Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin."

2.       Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

§25

1.       Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie porządku obrad.

2.       Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)      przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji,

2)      informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

3)      interpelacje i zapytania radnych,

4)      rozpatrzenie projektów uchwal lub zajęcie stanowiska,

5)      odpowiedzi na zgłoszone interpelacje,

6)      wolne wnioski i informacje.

 

§26

1.       Interpelacje i zapytania są kierowane do Przewodniczącego. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z tego pytania.

2.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Prezydium. Jeżeli nie istnieje możliwość udzielenia wyczerpującej odpowiedzi jest ona udzielana, na najbliższej sesji.

 

§27

1.       Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2.       Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3.       Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, 
w szczególności dotyczących:

1)      stwierdzenia quorum,

2)      ograniczenia czasu wystąpienia mówców,

3)      zamknięcie listy mówców lub kandydatów,

4)      zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

5)      zarządzenia przerwy,

6)      odesłania projektu uchwały do komisji,

7)      przeliczenia głosów,

8)      przestrzegania zasad obrad zawartych w Statucie.

4.       Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

5.       Przewodniczący może udzielić głosu osobie niebędącej radnym po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby do listy mówców. Listę mówców prowadzi wyznaczony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący.

6.       Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad czyniąc uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji. Ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

7.       Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad przez osoby, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji.

 

§28

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin".

 

§29

1.       Z Każdej sesji sporządzany jest protokół, będący zapisem przebiegu obrad 
i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i zaproszonych gości oraz teksty podjętych przez Radę uchwał. Protokoły 
z sesji przechowywane są w Biurze Rady Miejskiej w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15.

2.       Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedstawić je na sesji do rozstrzygnięcia Rady.

3.       Za sporządzenie protokołu oraz dokumentacji z obrad Rady i Prezydium odpowiedzialny jest Sekretarz. W razie jego nieobecności lub wakatu na stanowisku Sekretarza, Przewodniczący wskazuje spośród członków Prezydium osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu.

4.       Protokół podlega przyjęciu przez radę na następnej sesji.

 

III. Uchwały

 

§30

1.       Uchwały a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

2.       Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§31

1.       Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować radni Rady.

2.       Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej w Radzie mogą występować do podmiotów wymienionych w ust. 1 samorządy uczniowskie oraz organizacje młodzieżowe działające na terenie Gminy Żychlin.

3.       Każda inicjatywa projektu uchwały musi być zgłoszona na co najmniej 14 dni przed sesją Przewodniczącemu, który może skierować projekt do odpowiedniej komisji 
i Prezydium.

4.       Projekty uchwał są przygotowane przez ich wnioskodawców.

 

§32

1.       Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał, przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem Prezydium.

2.       Projekt uchwały powinien zawierać:

1)      tytuł uchwały,

2)      podstawę prawną,

3)      treść uchwały - postanowienia merytoryczne,

4)      w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5)      określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały oraz sprawującego nadzór nad jej wykonaniem,

6)      termin wejścia uchwały w życie oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

7)      uzasadnienie.

 

§33

1.       Uchwały opatruje się numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbę sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą rzymską, 
a kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.

2.       Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.

3.       Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami sesji.

4.       Jeden egzemplarz uchwały przesyła się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Żychlinie w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

 

Rozdział IV

Wybór członków Rady

 

§37

Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

§38

1.       Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady ma każdy uczeń szkoły:

1)      Gimnazjum w Żychlinie,

2)      Liceum Ogólnokształcące w Żychlinie,

3)      Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Żychlinie.

2.       Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie:

1)      mającej prawo wybierania do Rady, tj. będącej uczniem jednej ze szkół, o których mowa w ust. 1,

2)      zamieszkującej na terenie Gminy Żychlin,

3)      mającej ukończone 13 rok życia (lub kończą w danym roku kalendarzowym

 

§39

1.       Nad przebiegiem wyborów czuwa Centralna Komisja Wyborcza.

2.       Do zadań Centralnej Komisji Wyborczej należy:

1)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego,

2)      podawanie do publicznej wiadomości zbiorczych wyników wyborów do rady

3.       W skład Centralnej Komisji Wyborczej wchodzą przedstawiciele szkół stanowiących okręgi wyborcze, po jednym przedstawicielu wybranym przez samorząd szkolny każdej ze szkół.

4.       W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady.

 

§40

Nad przebiegiem wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych czuwają Szkolne Komisje Wyborcze.

 

§41

Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:

1)      przeprowadzenie głosowania w okręgu,

2)      czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

3)      ustalenie wyników głosowania w okręgu i podanie ich do publicznej wiadomości,

4)      przekazanie wyników głosowania do Centralnej Komisji Wyborczej,

5)      ustalenie liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§42

1. Szkolną Komisję Wyborczą powołuje samorząd szkolny danej szkoły.

2. W skład komisji wchodzi 5 osób.

3. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady.

4. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego.

 

§43

1.      Wybory do Rady zarządza się nie później niż na 14 dni przed upływem kadencji Rady. Datę wyborów wyznacza się na dzień nauki szkolnej, przypadający w ciągu 14 dni po upływie kadencji rady.

2.      Wybory zarządza ustępująca Rada.

 

§44

1.       Głosowanie w wyborach do Rady przeprowadza się w okręgach wyborczych.

2.       Okręgi wyborcze stanowią szkoły:

1)      Okręg wyborczy nr 1 – Gimnazjum w Żychlinie,

2)      Okręg wyborczy nr 2 – Liceum Ogólnokształcące w Żychlinie,

3)      Okręg wyborczy nr 3 – Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Żychlinie.

 

§45

1.      Głosowanie odbywa się jednego dnia, w godzinach ustalonych przez tę komisję, nie krócej jednak niż przez 4 godziny, w ten sposób, aby uczniowie każdej z klas mogli tego dnia oddać głos.

2.      W przypadku szkół zawodowych wybory mogą być rozłożone na więcej niż jeden dzień tak, aby umożliwić oddanie głosu uczniom przebywającym w wyznaczonym dniu wyborów na praktykach zawodowych.

 

§46

1.      Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisuje się do spisu wyborców.

2.      Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.

3.      W spisie umieszcza się nazwisko imię i klasę.

 

§47

1.      Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały o zarządzeniu wyborów do Rady i ulega zakończeniu 24 godziny przed dniem wyborów.

2.      Od zakończenia kampanii wyborczej aż do momentu zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji na rzecz kandydatów.

 

§48

W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza w dniu wyborów jest zabroniona.

 

§49

Centralna Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie Szkolnym Komisjom Wyborczym.

 

§50

1.      Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska     i imiona zarejestrowanych kandydatów na radnych.

2.      Na karcie do głosowania umieszcza się informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

 

§51

1.      Wyborca głosuje stawiając znak „x” przy nazwisku jednego kandydata.

2.      Głos uznaje się za nieważny, jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów, lub nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego z kandydatów.

 

§52

Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w danym okręgu.

 

§53

1.      Szkolna Komisja Wyborcza ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

2.      Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.

3.      Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.

4.      Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

 

§54

1.      Szkolna Komisja Wyborcza ustala liczbę łącznie oddanych głosów, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych łącznie na wszystkich kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z osobna.

2.      Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w okręgu.

 

§55

1.       W protokole głosowania w okręgu wymienia się liczby:

1)      osób uprawnionych do głosowania,

2)      wyborców, którym wydano karty do głosowania,

3)      oddanych kart do głosowania,

4)      kart nieważnych,

5)      kart ważnych,

6)      głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności,

7)      głosów ważnie oddanych na każdego z kandydatów,

2.       Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Szkolnej Komisji Wyborczej obecne przy jego sporządzaniu.

 

§56

Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej przekazuje do Centralnej Komisji Wyborczej, w zapieczętowanej kopercie, jeden egzemplarz protokołu głosowania w okręgu.

 

§57

Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.

 

§58

O wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.

 

§59

W okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę radnych:

1)      w okręgu nr 1 – 6,

2)      w okręgu nr 2 – 3,

3)      w okręgu nr 3 – 6.

 

§60

1.       Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1)      Samorządom Szkolnym,

2)      Samorządom Klasowym,

3)      stowarzyszeniom i organizacjom młodzieżowym oraz szkolnym,

4)      Koleżeńskim Komitetom Wyborczym - pod warunkiem zebrania, co najmniej 10 podpisów osób mających czynne prawo wyborcze i popierających kandydaturę

2.       Koleżeński Komitet Wyborczy składa się, z co najmniej 3 osób, uczniów szkoły, która stanowi okręg wyborczy.

 

§61

1.      W zgłoszeniu kandydata podaje się: nazwisko i imię, wiek oraz miejsce zamieszkania kandydata (miejscowość).

2.      Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia:

1)      kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

2)      rodziców (opiekunów prawnych) kandydata (niemającego pełnej zdolności do czynności prawnej) na udział w pracach Rady w tym pracach odbywających się poza szkołą.

 

§62

1.      Listę kandydatów sporządza Szkolna Komisja Wyborcza.

2.      Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.

3.      Obwieszczenie zawiera dane określone w §61 ust. 1.

 

§63

1.      W wyborach do Rady za wybranych w danym okręgu wyborczym uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2.      Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów uprawniających do uzyskaniu mandatu, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego, w obecności członków komisji oraz samych kandydatów albo ich pełnomocników.

 

§64

1.       Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek:

1)      rezygnacji z mandatu radnego,

2)      ukończenia nauki w szkole, o której mowa w §6 ust. 1,

3)      zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy,

4)      wykluczenia z Rady na skutek działania sprzecznego z prawem lub statutem Rady,

5)      zawieszenia w prawach ucznia, przerwania nauki, relegowania ze szkoły,

6)      śmierci.

2.       Rezygnacja z mandatu radnego następuje wskutek:

1)      odmowy złożenia ślubowania

2)      pisemnego zrzeczenia się mandatu.

3.       W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, mandat otrzymuje osoba, która otrzymała największą w kolejności liczbę ważnie oddanych głosów w danym okręgu wyborczym.

 

§65

Wybory pierwszej Rady zostaną przeprowadzone w terminie wskazanym przez Radę Miejską w Żychlinie, przy czym jej pierwsza kadencja zakończy się do  30.09.2010 roku.

  

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§66

1.       Organem nadzoru Rady jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Żychlinie, który może wyznaczyć radnych do sprawowania nadzoru w jego imieniu.

2.       Jeżeli działania Rady zawarte w uchwale wykraczają poza jej statutowe cele i zadania Przewodniczący Rady Miejskiej w Żychlinie może w terminie 14 dni od jej otrzymania zawiesić wykonanie uchwały Rady.

 

§67

Opiekę merytoryczną nad funkcjonowaniem Rady może sprawować osoba pełnoletnia zatwierdzona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie na wniosek Burmistrza Gminy Żychlin.

 

§68

1.       Działalność Rady może być finansowana z:

1)      budżetu Gminy Żychlin,

2)      dotacji jednostek samorządu terytorialnego,

3)      środków pozyskanych dzięki pomocy organizacji pozarządowych,

4)      zapisów i darowizn oraz składek członkowskich.

2.       Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości nieprzekraczającej kwoty przyjazdu środkami komunikacji masowej.

 

§69

1.       Radni reprezentują młodzież swoich szkół, utrzymują stałą więź przez kontakt z wyborcami, zbierając ich wnioski, opinie i postulaty.

2.       Radni reprezentujący interesy młodzieży gminy zobowiązani są, w miarę swoich możliwości, brać udział w pracach Rady i jej organów, do których zostali wybrani.

3.       Prawa i obowiązki radnego reguluje niniejszy Statut.

 

§70

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Gminy Żychlin

 

§71

Statut wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Miejską w Żychlinie.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                                                                                             /-/ Zofia Pilarska

Powiadom znajomego