W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Co powinienem wiedzieć?

Obywatele polscy, którym przysługuje prawo wybierania ujęci są w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców, sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba ujęta jest z urzędu lub na wniosek.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy:

 • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
 • stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
 • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy (z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy),


są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Uwaga!

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.


Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.


Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego mogą być składane przez cały rok.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego  jest obowiązany przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod podanym adresem. Wobec powyższego do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku np.:

 • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania);
  oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, które potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu;
 • umowy na dostarczanie mediów użytkowych do lokalu lub inne zawarte przez wyborcę ubiegającego  się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, w których wskazano adres lokalu;
 • potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Gliwicach (tylko ta strona PIT, gdzie znajduje się adres zamieszkania);
 • inne dokumenty, które potwierdzają związki z Gliwicami np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenia wydane przez organizacje społeczne, stowarzyszenia itp.

Uwaga!

Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku udokumentowania faktu stałego zamieszkania pod wskazanym adresem.

Kto może załatwić sprawę?

Zainteresowana osoba posiadająca prawo wybierania.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

5 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego
 2. Dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod adresem wskazanym we wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania – patrz powyżej - zagadnienie „Dodatkowe czynności - powiązane procedury”

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 2
Złożyć dokumenty w pokoju nr 12, II piętro budynku Urzędu Gminy lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Spraw Obywatelskich, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin albo dostarczyć drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
usługa dostępna od dnia 1 września 2023 r.

Krok 3
Odebrać decyzję o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców można:

 • osobiście
 • za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.


Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę GOV.PL, klikając w link usługa dostępna od dnia 1 września 2023 r.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie. 

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U. 2023 r., poz. 1495).

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Ż ychlin do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia.  

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) - informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych

Załączniki

Powiadom znajomego