W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

WYMAGANE  DOKUMENTY:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona  tylko na podstawie zezwolenia wydawanego przez  burmistrza gminy.                

 

Zezwolenie wydaje się:

1)   na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

2)   po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:    DRUK  WNIOSKU  DO  POBRANIA

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 4. przedmiot działalności gospodarczej,
 5. adres punktu sprzedaży,
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

 

Miejsce składania dokumentów: biuro podawcze Urzędu Gminy – pokój Nr 1

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie , zgodnie z KPA

Jednostka odpowiedzialna: Referat Oświaty i Zdrowia Urzędu Gminy Żychlin (pokój Nr 17)

                                           tel. (24) 351-20-24

 

Tryb odwoławczy:

1.   Na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do 

      Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

2.   Od decyzji (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za  pośrednictwem Burmistrza Gminy  Żychlin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

OPŁATY:

 

1.   Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości :

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),      
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym  zakresie.

 

2.   Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w  punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

DRUK  OŚWIADCZENIA  DO  POBRANIA.

 

3.   Przedsiębiorca, któremu w punkcie sprzedaży roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem  piwa) – wnosi w wysokości 1,4%  ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77.000  zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej  18% alkoholu – wnosi  w wysokości 2,7%  ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 

4.   Opłaty, o których mowa wyżej wnoszone są  na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

5.   W roku nabycie zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości  proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

6.   Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek  gminy przed wydaniem  zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń,

 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uiszcza się w kasie Urzędu Gminy  (pokój Nr  13)  lub  na  rachunek Urzędu GminyBank Spółdzielczy  w  Żychlinie 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007  z dopiskiem „ zezwolenia na alkohol”.

 

 

INFORMACJE  DODATKOWE 

 

1.    Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące  rodzaje  napojów alkoholowych :

1) „A” - do 4,5% zawartości alkohol oraz  na piwo,

2) „B” - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) „C” - powyżej 18% ? zwartości alkoholu.

        

2.   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.

 

3.  Zezwolenie, organ zezwalający  cofa  w przypadku:

1)   nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a)   sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b)   sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2)   nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,

3)   powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

4)   wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

5)   przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,

6)   popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

7)   orzeczenie, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

4.   Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia  nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

              

5.   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych , wygasa w przypadku:

 1. likwidacji punktu sprzedaży,
 2. upływu terminu ważności zezwolenia,
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

5)   nie złożenia oświadczenia, o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub niedokonania  opłaty w  określonych   wysokościach i  terminie, tj.  do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

                      

6.   Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu  zezwolenia.

          

7.   Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w  ust. 5, organ  zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych  zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

1)   Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż  posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów  alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:

-  1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-  1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu

  (z wyjątkiem piwa,

-  2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej  18% alkoholu.

2)   Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności  zezwolenia.

                         

8.   Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

3)   zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie  zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4)   w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego  zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych  odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów  alkoholowych,

5)   posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,

6)   wykonywanie działalności gospodarczej   zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim  oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

7)   zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych  w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

8)   prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

9)   przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

9.   W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o  szkodliwości spożywania alkoholu.

Powiadom znajomego